Planprogrammet ble vedtatt av Molde kommune i plan- og utviklingsutvalget i juni 2013. Fremdriften i planprosjektet har vært dårligere enn det som ble beskrevet i planprogrammet, som la opp til at offentlig ettersyn av reguleringsplanen skulle foregå i perioden september/oktober 2014 og at planen skal vedtas i januar 2015.

Forsinkelsen skyldes flere forhold:

  • Arbeidet med å få på plass fortausløsninger og gang- og sykkelveger med gode kryssinger ble mer utfordrende enn forutsatt.
  • Vi har gjennomført en omfattende møterunde med næringsdrivende i området for å tilpasse planen til deres behov.
  • Vegdirektoratet har hatt planen til fraviksbehandling (godkjenning) fordi planen legger opp til rundkjøringer på E39. Planen ble sendt Vegdirektoratet i våren 2015. Statens vegvesen fikk godkjent løsningene i oktober samme år.
  • Vi har måttet kvalitetssikre planen spesielt i forhold til krav til helse, miljø og sikkerhet.

I september 2014 ble plankartet utvidet på noen steder i forhold til det plankartet som er vist i planprogrammet. Årsakene til planutvidelsen er ulik. Alle offentlige instanser og grunneiere som ble omfattet utvidelsen ble tilskrevet.

Statens vegvesen og Molde kommune planlegger å legge planen ut til offentlig ettersyn i løpet av første halvår 2016. Før dette vil vi ta kontakt med de mest berørte. Dette skjer pr. telefon, møter og lignende.

Mer informasjon om dette til hver enkelt vil komme tidlig i 2016.