Årsaken til endringen er at det planlagte utløpet av tunnelen vestfra må legges om på Bolsønes for å sikre en god nok avstand fra tunnelåpningen til det første krysset.

- I den opprinnelige planen kom tunnelen ut ved Felleskjøpet i Fannestrandvegen. I den nye planen vil tunnelåpningen være noe lengre østover, mot Fuglsetkrysset. Endringen kommer som følge av krav om lenger avstand mellom tunnelinngangen og rundkjøringen. Dette er avklart i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for E39 mellom Julbøen og Molde, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Avstanden var tidligere på mellom 60 og 70 meter. I detaljreguleringen for E39 Bolsønes-Kviltorp vil den være på 120-130 meter.

- Siden tunnelåpningen vil få en ny plassering på Bolsønes må vi starte planprosessen på nytt, og er nå inne i en tidlig fase av dette. Mulige alternative løsninger på strekningen til Kviltorp er skissert i planprogrammet, sier Brudeseth.

Planprogrammet og kart over planområdet er tilgjengelig og kan lastes ned på denne siden.

Statens vegvesen inviterer til et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen for E39 Bolsønes-Kviltorp i Molde rådhus onsdag 19. juni kl. 19.00.

Illustrasjonen viser hvor tunnelåpningen var i tidligere reguleringsplanforslag for E39 Bolsønes-Fuglset (blå veg i dagen og kryss/rundkjøring) og en foreløpig skisse for veg i dagen og rundkjøring for ny plan E39 Bolsønes-Kviltorp (i rødt). Illustrasjonen viser hvor tunnelåpningen var i tidligere reguleringsplanforslag for E39 Bolsønes-Fuglset (blå veg i dagen og kryss/rundkjøring) og en foreløpig skisse for veg i dagen og rundkjøring for ny plan E39 Bolsønes-Kviltorp (i rødt).

Del av Bypakke Molde

Reguleringsplanen for E39 Bolsønes-Kviltorp er en del av arbeidet med Bypakke Molde.

På strekningen Bolsønes-Årø skal det legges til rette for en smal firefelts-veg med en bredde på 17-18 meter der et av feltene i hver retning blir kollektiv- og sambruksfelt. Bedre trafikksikkerhet og miljøforhold, samt økt framkommelighet, er blant målsettingene i prosjektet.

- Et av hovedmotivene er å legge bedre til rette for gående og syklende, og vi har som utgangspunkt at gang- og sykkelvegene i området skal være mest mulig gjennomgående. Det planlegges i tillegg gode planfrie kryssinger mellom nord- og sørsida av E39. Vi har også som mål å lage færre men bedre kryss, som gjør at det blir mulig å planlegge boliger og næringsvirksomhet i sentrumsnære områder østover fra Molde sentrum, sier Brudeseth.