I midten av juni skal Formannskapet og bystyret i Kristiansund vedta om de vil gå videre med bypakken. Saken skal opp i formannskapet 12. juni og i bystyret 19. juni. For at Statens vegvesen skal kunne jobbe videre med bypakken trenger vi et intensjonsvedtak.

Statens vegvesen foreslår at en redusert bypakke bør inneholde prosjektene på Kråkhaugen, Rensvik, Trollsvingen og byutviklings- og kollektivtiltak, som samlet vil koste mellom 885 og 1200 millioner kroner, avhengig av hvilke løsninger som blir valgt.

Rensvikområdet
Undergang ved Rensvik skole, rundkjøring og gang-/sykkelbru ved Rensvikholmen, prislapp på til sammen 265 millioner kroner. Det er foreslått en rundkjøring omtrent der dagens kryss ligger, med nye løsninger for gang- og sykkeltrafikken, og nye tilkomstveger til eiendommer i området. For å samle gang- og sykkeltrafikken og gi en sikker og brukervennlig kryssing foreslås en bru over riksvegen ved Rensvikholmen.

Trollsvingen
Ny rundkjøring på Wilh. Dalls vei som binder sammen Trollsvingen og Røsslyngveien, og ny undergang erstatter «blåbrua», 50 mill. kroner

Tiltak for byutvikling og kollektivtrafikk
45 millioner kroner til andre relevante trafikale tiltak. Møre og Romsdal fylkeskommune vil også bidra med 20 – 30 millioner kroner til kollektivtiltak.

Mulig med veg i dagen gjennom Kråkhaugen
Et mye diskutert tema for bypakken i Kristiansund har vært kort eller lang tunnel under Kråkhaugen. Statens vegvesen foreslår nå et tredje alternativ som unngår tunnel. Det nye alternativet er veg i dagen (åpen skjæring) vest for Kråkhaugen med parallell gang- og sykkelveg. Både tunnel og veg i dagen inkluderer firefelts vei og bru over Fostervolds gate og en ny øvre del av Dalegata som kobles inn på en ny rundkjøring ved Kontrollplassen.

Ønsker å utrede lang tunnel og veg i dagen
I samråd med Kristiansund kommune ønsker Statens vegvesen å utrede både lang tunnel (410 meter) og veg i dagen. Det er nå utført nye kostnadsoverslag med grunnlag i mer detaljerte planløsninger. Disse overslagene viser at veg i dagen vil koste om lag 570 millioner kroner, 240 millioner kroner billigere enn en lang tunnel.

Om det blir lang tunnel eller veg i dagen blir først tatt stilling til i reguleringsplanprosessen.

Bompenger
På nåværende tidspunkt foreslår Statens vegvesen to bomsnitt, ved Omsundbrua og Nordsundbrua. Dette vil bli diskutert i et faglig grunnlag som Statens vegvesen skal lage på et senere tidspunkt. Det faglige grunnlaget vil inkludere bompenger, trafikkbildet og juridiske konsekvenser ved bypakken i Kristiansund. Bompengeinnkreving kan ifølge Statens vegvesens handlingsprogram 2018-23 bli aktuelt fra 2022, avhengig av prosessen videre.