Byutredningene skal være et faglig grunnlag for kommende forhandlinger om byvekstavtaler og mulig grunnlag for arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2022–2033. Føringer for arbeidet med denne byutredningen er gitt fra staten i «Mandat for byutredning i Trondheim».
«…Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler. Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheim. Den skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing (også kalt nullvekstmålet for personbiltrafikken)…»

Det er lagt opp til at byutredningene kan gjennomføres i to trinn. Første trinn av utredningsarbeidet, som er grunnlag for forhandlinger og reforhandlinger av bymiljøavtaler og byvekstavtaler, skal være sluttført i løpet av 2017. Det kan bli aktuelt å gjennomføre et andre trinn som grunnlag for etatenes arbeid med neste rullering av Nasjonal transportplan.

Oversiktkart over kommuner for Trondheimsområdet:

Oversiktskart byutredning for Trondheimsområdet