- Det er gjort et solid stykke arbeid. Utgangspunktet vi startet med var krevende, blant annet måtte en ny bompengepakke på plass og det har vært mye diskusjoner om areal, som er en viktig del av avtalen. Forhandlingspartene har levert sterke bidrag og diskusjonene har vært mange. Men alle har hatt samme ønske, nemlig å komme i mål, sa Terje Moe Gustavsen under signeringen.

Sammen med fungerende fylkesordfører Pål Kårbø, byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti og jernbanedirektør Elisabeth Enger underskrev han avtalen onsdag 28 juni.

Roste hverandre

Byråd Anna Elisa Tryti roste vegdirektøren for måten forhandlingene har blitt ledet på, og takket også opposisjonen for det brede flertallet avtalen har fått lokalt. -  Bergen blir en grønnere og mer klimavennlig by med byvekstavtalen. Den er viktig for at Bergen skal bli en kollektiv-, sykkel- og gåby. Byvekstavtalen finansierer Bybanen, et bedre busstilbud, sykkel- og gangveier, trafikksikkerhet og vegutbedringer. Avtalen er godt nytt for Bergen.

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø uttalte i sin gratulasjonstale til partene at de som politikere med dette har vist at de evner å tenke mer enn én valgperiode framover. - Her har vi tenkt hele fem valgperioder, altså 20 år fram i tid. Også Kårbø pekte på den tverrpolitiske enigheten. - Vi har evnet å bygge allianser utenom sittende flertall i fylkesting og bystyre og har nå en felles erkjennelse av utfordringene.  Med denne avtalen blir det gjort et stort og fremtidsrettet løft for videre utvikling både transport- og utbyggingsmessig i Bergen. Dette er et viktig verktøy for å nå de forpliktelsene som Paris-avtalen stiller til oss.

Regjeringsbehandling over sommeren

Statssekretær Jens Frølich Holte fra Samferdselsdepartementet pekte på Bybanen og dens rolle som motor i byutviklingen da han fikk overlevert avtalen.  Statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreket at inngåelsen av byvekstavtaler er et stort steg i hvordan byene våre skal vokse og at det å se arealplanlegging og transport i sammenheng, slik avtalen legger opp til, er avgjørende. 

Investeringer for 11 milliarder fram til 2023

Prosjektene i byvekstavtalen finansieres med statlige midler, fylkeskommunale midler og brukerfinansiering (bompenger). Totalt skal det investeres for om lag 11 milliarder NOK i avtaleperioden (2017-2023). Av disse finansierer staten altså seks milliarder, inkludert 50 prosent av kostnaden til Bybanen til Fyllingsdalen. Statens halvdel av bybanen til Fyllingsdalen utgjør per dags dato 3,1 mrd. 2016-kroner. De lokale partene har finansieringsansvaret for den andre halvdelen.

- Nå begynner det virkelige arbeidet

- Det har vært en spennende og ikke minst inspirerende prosess. Jeg er veldig glad for at avtalen nå både er vedtatt politisk, og signert av alle avtaleparter. Nå begynner det viktige arbeidet med å følge opp avtalen i praksis. Det betyr blant annet å velge ut de beste prosjektene slik at vi klarer å nå ambisiøse mål, og skape en mer miljøvennlig og framtidsrettet by. Ikke minst kan vi nå gå mer aktivt ut blant Bergens innbyggere og fortelle om avtalen og hva dette vil bety for oss alle, sier sekretariatsleder Adelheid Nes.

Ny bompengepakke

I tillegg til selve byvekstavtalen har bystyret og fylkestinget også vedtatt tilhørende bompengesøknad som skal sikre nødvendig lokalt bidrag til finansiering av tiltakene i byvekstavtalen. Det nye forslaget til bompengepakke vil gi vel 1 mrd. kroner per år i netto bompengeinntekter når den trer i kraft. Ordningen innebærer blant annet etablering av 14-15 nye bomstasjoner i og rundt sentrum, samt innføring av miljødifferensierte takster.

Reforhandling i 2018

Byvekstavtalen som nå er signert er førstegenerasjons byvekstavtale og gjelder for perioden 2017 – 2023. Men allerede neste år skal avtalen reforhandles med grunnlag i ny Nasjonal transportplan 2018 – 2029.

Hele avtalen med alle vedlegg kan lastes ned på www.vegvesen.no/byvekstavtalebergen