Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende konseptvalgutredningen på høring til regionale og lokale myndigheter samt andre interessenter.

Høringsfristen er satt til 1. mai 2012

Høringsuttalelser bes merket “KVU Evenes-Sortland” og sendes til:

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Eller til e-post: firmapost-nord@vegvesen.no