Prosjektet var del av ei omfattande utbetring av E16 gjennom Lærdal til stamvegstandard. Den 4,4 km lange strekninga frå Stuvane til Seltun bru var for smal, hadde for dårleg geometri og for mange uoversiktlege private avkøyringar.