Det er utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU) for området frå Tønjum til og med Ljøsne.

Miljøverndepartementet stadfesta Lærdal kommune sitt vedtak om trasé, i 5,5 km lang tunnel forbi Ljøsne. Departementet valde å ikkje ta omsyn til motsegn frå Statens vegvesen, som ynskja oppgradering av veg i dagen.