Det blir ny trafikkomlegging på Søndre innfartsåre, som en del av arbeidet med E39 Svegatjørn–Rådal. De to kjørefeltene forbi Bohus vil bli flyttet øst mot støyskjermen, mens dagens linje vil inngå i byggeplassen til entreprenørene.

Samme kjøremønster

Arbeidet som skal utføres kommende natt til søndag og søndag formiddag er fresing, dekkelegging og merking av den nye tofeltsvegen på ca. 400 meter forbi Bohus ved Nordås. Dagens to-feltsveg videre nordover til Skjoldnes-lokket vil bli liggende som i dag. Det vil altså fortsatt være ett felt i hver retning mellom Sørås-krysset og Skjoldnes-lokket, en strekning på ca. 800 meter.

Dersom ikke alt arbeidet blir ferdig til søndag kl. 12.00, kan det bli behov for noe stengning av rv. 580 på den samme strekningen også søndag kveld.