Planen omfattar tilknytning av ny E39 frå Os til vegsystemet i Rådalsområdet. Dette innbefattar omlegging av rv. 580 i tunnel under Sørås. Det nye hovudvegsystemet vil i hovudsak bli liggjande i fjell, medan deler av dagens vegsystem vil nyttast til lokaltrafikk.

I Rådal grensar denne planen til vedtatt reguleringsplan for E39 Svegatjørn–Rådal.