Konseptvalgutredningen omfattet:

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i området
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Statens vegvesen anbefalte konsept 1, og Samferdselsdepartementet har besluttet at dette skal ligge til grunn for videre planlegging.

I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er det lagt opp til utbedring av E6 sør for Kråkmofjellet og til bygging av ny tunnel gjennom Ulvsvågskaret i siste del av perioden.