Det er pr. i dag kun én kjøreatkomst til Sørlandet sykehus Kristiansand. Dette gjør at tilgjengeligheten til sykehuset er sårbar for hendelser. Dette kan være trafikkuhell, vedlikeholdsarbeider, kø etc. Derfor skal det bygges ei ny lokalvegbru over Otra for å bedre tilgjengeligheten til sykehuset.

Tiltaket gir sikrere adkomst til sykehuset og grunnlag for hinderfri framføring av buss og sykkel fra øst og nord. Brua kan også brukes av nødetatene.

Når ytre ring er etablert og Baneheiatunnelen er avlastet, kan det vurderes om brua bør åpnes for annen trafikk.

Utformingen av brua må ses i sammenheng med aktuelle trafikantgrupper og ytre ringveg.