Formålet med prosjektet er å komme fram til et kostnadseffektivt og trafikksikkert veg‐ og gatesystem som bedrer avviklingen av den daglige trafikken til/fra sentrum og legger til rette for god byutvikling i Elverum.

Det ble utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for overordnet vegnett i Elverum. Kommunedelplan ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i Elverum den 23. november 2017, sak 138/16.