Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for overordnet vegnett i Elverum.

Formålet med prosjektet er å komme fram til et kostnadseffektivt og trafikksikkert veg‐ og gatesystem som bedrer avviklingen av den daglige trafikken til/fra sentrum og legger til rette for god byutvikling i Elverum.