Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en ny forbindelse mellom Espedal og Frafjord via tunnel gjennom Frafjordheiene. Målet er å etablere en alternativ reiserute samt å korte ned reisetiden mellom Ryfylke og Frafjord. Detaljreguleringsplanen vil gi videre grunnlag for finansiering, prosjektering og bygging av prosjektet.

I forbindelse med planarbeid ble det i 2018 laget en silingsrapport som vurderer flere alternative påhogg og vegtraséer opp imot definerte silingskriterier. På bakgrunn av silingen samt kostnadsoverslag, anbefaler Statens vegvesen alternativ A2b – B3d (PDF, 5 MB) som trasé for videre planlegging. Dette alternativet har ca. 1,3 km veg i dagen i Espedal, tunnel på ca. 5,4 km og ca. 1,4 km veg i dagen i Forsand. Tunnelen går fra midt i dalsiden i Nedre Espedal til Øyren i Frafjord.

Planprogramet er fastsatt i Forsand kommune for anbefalt alternativ A2b. I Gjesdal kommune ble planprogrammet fastsatt med to alternativer, B3d og B7g/h.

Som en del av planarbeidet har Statens vegvesen vurdert at det ikke er aktuelt å jobbe videre med alternativ B7g i Frafjord. Se nærmere vedlegg Status vedrørende øvre alternativ B7g i Frafjord (PDF). Vi har også vurdert at det ikke er aktuelt å utrede videre et påhogg ved sandtaket i Nedre Espedal, se vedlegg Vurdering av nytt forslag til påhogg ved sandtaket i Nedre Espedal (PDF).

Vi er nå i gang med detaljregulering av vegtiltaket. Målet er at reguleringsplanen med konsekvensutredning legges fram til politisk 1. gangs behandling i begge kommunene i løpet av 2019.

Illustrasjon tunnel Espedal-FrafjordIllustrasjon: Statens vegvesen