Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en ny forbindelse mellom Espedal og Frafjord via tunnel gjennom Frafjordheiene. Det er ønske om bedre tilgjengelighet mellom de to områdene.

Målet er å få alternative reiseruter mellom Ryfylke og Frafjord, samt å korte ned reisetiden. Detaljreguleringsplanen vil gi videre grunnlag for finansiering, prosjektering og bygging av prosjektet.

Silingsprosessen er gjennomført for forskjellige alternative vegtraséer for dagsonene i Nedre Espedal og Frafjord, for å vurdere om traséen fra forrige reguleringsplan er den optimale. Målet med silingsprosessen er å konkludere med kun en vegtrasé for å gå videre med denne til planprogram og reguleringsplan.

Illustrasjon tunnel Espedal-FrafjordIllustrasjon: Statens vegvesen