På vegne av Rogaland fylkeskommune skal Statens vegvesen, i samarbeid med Forsand kommune og Gjesdal kommune, i gang med å lage en reguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 492 tunnel Espedal–Frafjord. Dette varselet sendes ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 12-10.

Planprogrammet beskriver hvordan vi skal utføre dette planarbeidet, mål for prosjektet, hva vi skal utrede og når vi skal være ferdige med planleggingen. Statens vegvesen har utarbeidet en silingsrapport der det anbefales ett alternativ som tas med videre i planarbeidet. Silingsrapporten er lagt ved planprogrammet.

Vi ber med dette om innspill til planprogrammet og planarbeidet. Planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet, er lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2.

Formål med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å regulere en ny vegforbindelse mellom Espedal og Frafjord via tunnel under Frafjordheiene. Når Ryfast åpner, vil den offentlige ferjedriften mellom Oanes og Lauvvik bli lagt ned. Målet er å få alternative reiseruter mellom Ryfylke og sørover til Sirdal/ Nord-Jæren, samt å korte ned reisetiden. Detaljreguleringen gir videre grunnlag for finansiering, prosjektering og bygging av prosjektet.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for temaene friluftsliv/bygdeliv og landskapsbilde. Disse temaene vurderes å være beslutningsrelevante i henhold til KU-forskriftens § 17.

Planarbeidet blir delt i to reguleringsplaner. Hver kommune skal ha eget plankart og planbestemmelser, mens planbeskrivelsen med KU blir felles begge kommunene.

Planområdet

Planområdet er vist i vedlagt kart. Både veg i dagen og veg i tunnel skal reguleres. Det skal etableres ca. 1,3 km veg i dagen i Espedal og ca. 1,4 km veg i dagen i Frafjord. Tunnelen som anbefales i silingsrapporten er ca. 5,4 km lang.

Det er vist et relativt stort varslingsområde for å gi mulighet til å velge et annet alternativ enn det som Statens vegvesen har anbefalt. Varslingsgrensen går inn i Frafjordheiane landskapsvernområde, men her vil traséen i sin helhet gå som tunnel under bakken og vil ikke gi inngrep eller endring i arealformål på bakkeplan. Varslingsområdet skal også ivareta nødvendig anleggsbelte og riggområde, eventuelt med tilgang til sjø i Frafjord. Det er også tatt med tilliggende områder som kan være aktuelle for terrengarrondering med masser fra anlegget. Langs Storebekken i Nedre Espedal er plangrensen lagt med 5 meter avstand, for å unngå inngrep i bekken. Planområdet vil etter hvert bli innskrenket, slik at det ikke inkluderer mer areal enn nødvendig når planforslaget blir lagt ut til høring.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 10. januar 2019. Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post til

Marker e-posten/brevet med saksnummer 16/139624.

Statens vegvesen forventer at planprogrammet blir fastsatt i februar 2019. Før planprogrammet fastsettes av kommunestyrene, skal det også behandles politisk i begge kommuner i løpet av høringsperioden. 1. gangs behandling med høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning forventes i oktober 2019.

Informasjonsmøte

Vi arrangerer åpne informasjonsmøter der vi presenterer silingsrapporten, planprogram og planområdet.

  • Mandag 10. desember kl. 19.00–21.00 i Dirdalhallen, Kroveien 269
  • Torsdag 18. desember kl. 19.00–21.00 i Forsand kommunehus, Fossanvegen 380

Vi vil også arrangere informasjonsmøte når vi har et planforslag klar.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte: