Koronasituasjonen og nødvendige befaringer gjør at arbeidet med å flytte E134-bommen i Saggrenda er noe forsinket

Statens vegvesen håper at to påkrevde dispensasjonssøknader kan sendes Kongsberg kommune før jul slik at arbeidet med bomflyttingen kan starte tidlig i 2021 og etter planen kan fullføres sommeren 2021

Brev hvor Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen i oppdrag å flytte nylig etablert bomstasjon ved Kobbervollane etablert under utbyggingen av E134 Damåsen – Saggrenda, ble mottatt av prosjektleder Tom Hedalen 23. august 2020

 Møte ble da avtalt med Kongsberg kommune 2.9.20 for å avklare eventuelt behov for omregulering. Det ble i dette møtet klarlagt at Statens vegvesen må oversende Kongsberg kommune to søknader knyttet til aktuell ny plassering av bommen:

1. Dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel

2. Dispensasjonssøknad fra byggeforbudssonen (50 m) fra bekk.

 -Vi har siden dette møtet jobbet med å ferdigstille de to dispensasjonssøknadene. Vi legger til grunn at søknadene skal være tilstrekkelig kvalitetssikrede før de oversendes, slik at framdriften ikke hemmes ved at disse underkjennes eller sendes i retur, forteller Hedalen.

 Men for tiden er dette arbeidet noe forsinket på grunn av koronasituasjonen og blant annet knyttet til nødvendige befaringer. Det er i dag derfor noe usikkert når disse dispensasjonssøknadene kan oversendes.

 

 

Bommen ved Kobbervollane vest for Saggrenda blir sannsynligvis flyttet til kommunegrensen mot Notodden i løpet av sommeren 2021. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken