Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til planprogram for E134 Saggrenda-Elgsjø er nå sendt Kongsberg og Notodden for politisk behandling

I oversendelsesbrevet fra Statens vegvesen er det vedlagt revidert forslag til planprogram, datert 13. november 2020, for konsekvensutredning til reguleringsplan for ny E134 Saggrenda - Elgsjø i Kongsberg og Notodden kommuner. Planprogrammet er revidert etter høring og offentlig ettersyn i perioden 3. august– 18. september 2020.

Bakkene opp fra Elgsjø mot Meheia er bratte og svingete. (Foto: Kjell Wold)

26 innspill

 Det kom inn 26 innspill i høringsperioden i høst fra fem statlige organ, to fylkeskommunale og regionale organ, to kommuner og kommunale instanser, 11 organisasjoner og foreninger, seks private og grunneiere.

 Ved offentlig ettersyn ble det gjort kjent at det gjennom behandlingen av planprogrammet også skal fastsettes endelig trasé som det skal utarbeides reguleringsplan for. Dette er i henhold til § 32 i forskrift om konsekvensutredning.

Behandles i desember

Forslag til planprogram og Statens vegvesens anbefaling av veglinje skal behandles i teknisk utvalg i Notodden 2. desember og utvalg for miljø og utvikling i Kongsberg 14. desember.

Som grunnlag for dette valget var det utarbeidet utkast til deltemarapporter for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for fire alternative veglinjer. Hovedpunktene var oppsummert i en silingsrapport. Statens vegvesen anbefaler at det utarbeides reguleringsplanforslag for alternativ 3 (smal 4-feltveg).

 Statens vegvesen ber om at Kongsberg og Notodden kommuner fastsetter endeligplanprogram, og at det går fram av vedtaket at det anbefales å utarbeide reguleringsplan for alternativ 3

 

Strekningen Saggrenda-Elgsjø er om lag 15 kilometer lang omtrent likt fordelt på Kongsberg og Notodden kommune. (Kart. Statens vegvesen)
Aktuelt for fylke(r): Viken