Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Kortere reisetid mellom regionsentrene i Lofoten og bedre forbindelser fra Lofoten til Oslo og utlandet er foreslått som to av målene for framtidas transportsystem i Lofoten.

Torsdag inviterer Statens vegvesen representanter for kommuner, offentlige etater og næringsliv til møte på Leknes, for å presentere forslagene til samfunnsmål og orientere om utredningsarbeidet så langt.

I neste uke er ordførerne og andre politiske representanter invitert til samrådingsmøte for å gi sine tilbakemeldinger på prioriteringene.

Ideverksted

For to måneder siden arrangerte Statens vegvesen et ideverksted i Svolvær for å kartlegge transportbehovene i Lofoten. Basert på innspillene herfra har Statens vegvesen foreslått hva som skal være de viktigste målene for framtidas transportløsninger.

Torsdag skal dette drøftes med sentrale aktører og fagfolk i Lofoten.

Korte ned avstander

Redusert reisetid mellom sentrene i Lofoten er et viktig mål med arbeidet. Her foreslås det å legge til grunn at reisetida mellom Svolvær og Leknes og mellom Leknes og Reine ikke skal være mer enn 45 minutter, mens reisetida mellom Fiskebøl og Svolvær skal være maks 25 minutter.

Det er også et mål å tilrettelegge for et forbedret flytilbud som kan knytte Lofoten til Oslo til utlandet med direkteruter.

Flere mål

Et annet sentralt mål for arbeidet med framtidas transportløsninger er å styrke Lofotens særegne verdier. Dette skal blant annet skje ved å ivareta og utvikle E10 gjennom Lofoten som Nasjonal turistveg og Nasjonal sykkelrute.

Også fergestruktur, godstransport og skredsikring vil bli vurdert gjennom utredningen i Lofoten.

Bakgrunn og framdrift

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidas transportløsninger for Lofoten gjennom en egen konseptvalgutredning.

Utredningen skal være ferdig i løpet av våren 2015, og skal danne grunnlaget for prioritering av tiltak i Nasjonal transportplan 2018-2027.

Aktuelt for fylke(r): Nordland