Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Å bygge helt ny veg over Vestvågøy kan bli rimeligere enn å oppgradere dagens veg. Det går fram av beregninger Statens vegvesen har gjort i forbindelse med utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten.

Beregningen viser også at reisetida mellom Svolvær og Leknes kan reduseres helt ned til 35 minutter, som er nesten en halvering i forhold til dagens 68 minutter.

Oppgradering og innkorting

Reisetida kan reduseres ved å bygge en helt ny gjennomfartsveg over store deler av Vestvågøy og tunnel gjennom Sundklakk og Lyngværfjellet. Dermed legges trafikken utenom bebyggelsen, og fartsgrensen kan settes til 80 og 90 kilometer i timen.

En total oppgradering av E10 med innkortinger på hele strekningen mellom Å og Fiskebøl er beregnet å koste rundt 8 milliarder kroner. Da vil også reisetida mellom Leknes og Moskenes fergekai kunne reduseres fra 59 til 43 minutter, mens strekningen Svolvær-Fiskebøl kan reduseres fra 31 til 22 minutter.

Beregningene inngår i Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten, som Statens vegvesen lager på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Torsdag 9. april ble ulike alternativer presentert i et samrådingsmøte med ordførerne i Lofoten og fylkesråden for samferdsel.Se hele presentasjonen til prosjekltleder Nils Petter Rusånes og regionvegsjef Torbjørn Naimak her.

Fredag 10. april drøftes løsningene med en administrativ referansegruppe og representanter for transportbrukerne.

Regionforstørring

Et mål med utredningen er å redusere reisetida mellom Leknes og Svolvær, slik at de to byene i større grad kan fungere som en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Lofoten er det området i Nord-Norge hvor det ligger best til rette for regionforstørring.

Samtidig er standarden på dagens E10 til dels dårlig, og det er store utfordringer med å kombinere gjennomgangstrafikken med hensynet til bomiljø og myke trafikanter. Dette merkes spesielt sommerstid, når det er mange turister og syklister.

Flere alternativer

Statens vegvesen vurderer flere alternativer for hvordan E10 kan oppgraderes. En mulighet er å øke vegbredden, og også øremerke en del av vegen for syklister. Det er imidlertid vanskelig å utvide eksisterende veg på grunn av bebyggelse og naturforhold, spesielt lengst vest i Lofoten.

Statens vegvesen har beregnet at en oppgradering av E10 gjennom Lofoten inkludert tilrettelegging for syklister vil koste mellom 6 og 8 milliarder kroner. Det er dermed relativt små forskjeller mellom å oppgradere dagens veg og å bygge helt ny veg på deler av strekningen.

Statens vegvesen vurderer også enklere utrebedringstiltak og skredsikring, blant annet den såkalte Bainvegen over Flakstadpollen for å unngå en spesielt rasutsatt strekning samtidig som avstanden mellom Moskenes/Flakstad og Leknes blir kortere.

Framdrift

Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier at det kan bli aktuelt å foreslå ulike løsninger for de enkelte strekningene.

Konseptvalgutredningen med anbefalinger skal være ferdig før sommeren. Deretter skal regjeringen ta stilling til hvilke alternativer som skal legges til grunn for videre planlegging. Den politiske prioriteringen av framtidige tiltak vil skje i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2027.

Med en ny gjennomfartsveg over store deler av Vestvågøy kan reisetida mellom Leknes og Svolvær nesten halveres.
Aktuelt for fylke(r): Nordland