Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å sende Konseptvalgutredningen for E10 gjennom Lofoten ut på høring slik at den kan behandles av berørte kommuner og Nordland fylkeskommune før jul.

I forrige uke presenterte Statens vegvesen sine anbefalinger på Leknes i Lofoten, hvor utredningen ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I utredningen foreslås det tiltak som korter inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer. Vegen skal også sikres mot ras og annen naturfare og legges bedre til rette for syklister.

Konseptvalgutredningen er nå sendt ut på høring til kommunene i Lofoten, regionråd, Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Kystverket, Avinor, Naturvernforbundet, NHO, Norges Lastebileierforening og Vegforum Nord. Også andre kan si sin mening om vegvalgene for framtidas Lofoten. Høringsfristen er satt til 2. november.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet ser fram til høringsrunden.

- Vi er glad for at dette nå betyr at man får behandlet saken i Lofot-kommunene og Nordland fylkeskommune allerede i 2015. Prosjektet representerer framtiden for vegnettet i Lofoten, og vil medføre en raskere og ikke minst sikrere transport i regionen, sier Tom Cato Karlsen.

Etter at høringsrunden er avsluttet og utredningen er kvalitetssikret av eksterne konsulenter, skal regjeringen bestemme hvilke alternativer som skal legges til grunn for videre planlegging.

Merknader

Høringsuttalelser bes merket «KVU E10 Fiskebøl - Å» og sendes til:

  • Statens vegvesen Region nord Postboks 1403, 8002 Bodø eller 
  • epost: firmapost-nord@vegvesen.no 

Høringsfrist er 2. november 2015. Nordland Fylkeskommune gis høringsfrist til 11. desember 2015.

Statens vegvesen har som mål at tiltak på E10 skal inn i Nasjonal transportplan 2018-2029. Les mer om anbefalingene og se hele utredningen på vegvesen.no/lofoten

 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland