Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 25. juni ble det avholdt et første møte i det som skal være den politiske referansegruppen for vegprosjektet som foreløpig kalles for E10 Lofoten.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet alternative måter å korte inn og utvikle E10 mellom Fiskebøl og Å.

Forslaget ble levert i form av en konseptvalgutredning (KVU) til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Leknes i september 2015, og våren 2017 fikk Statens vegvesen grønt lys for å fortsette planleggingen.

- På bakgrunn av denne beslutningen har vi startet arbeidet med å konkretisere planene for utvikling av E10 gjennom Lofoten. Selv om prosjektene i NTP ikke er foreslått realisert før etter 2024, er det viktig at vi allerede nå kan starte planleggingen av hvordan vi kan sikre vegen mot ras og legge til rette for reiseliv og annet næringsliv i framtida, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.

Dette skal planlegges

Ut fra KVUen skal det jobbes videre med å konkretisere disse tiltakene:

 

 • Sikring mot skred, vind og bølger
 • Utbedring av flaskehalser
 • Stopp- og parkeringsplasser tilknyttet attraksjoner
 • Mindre tiltak for gående og syklende
 • Tiltak i og rundt byområdene Svolvær, Kabelvåg og Leknes
 • Omlegging av E10 ved Lyngværfjellet
 • Breddeutvidelse (gul midtlinje) Fiskebøl – Nappstraumen
 • På bakgrunn av at det jobbes med lokalisering av ny flyplass kan det være aktuelt å se på andre omlegginger, som for eksempel traseen over Vestvågøy

 

Bredt sammensatt


Prosjektet berører flere kommuner, Nordland fylkeskommune samt forskjellige sektormyndigheter, og for å sikre medvirkning og god involvering etableres det en politisk referansegruppe som møtes et par ganger i året. Her stiller ordførerne fra de enkelte kommunene, fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og representanter fra andre sektormyndigheter.


Dette er referansegruppen:

 • Referansegruppen ledes av Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen.
 • Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel Nordland fylkeskommune
 • Siv Dagny Aasvik, ordfører Hadsel kommune (er også p.t. leder av Vesterålen regionråd)
 • Eivind Holst, ordfører Vågan kommune (er også p.t. leder av Lofotrådet)
 • Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune
 • Hans Fredrik Sørdal, ordfører Flakstad kommune
 • Lillian Rasmussen, ordfører Moskenes kommune

Den politiske referansegruppen skal fungere som en rådgivende gruppe hvor Statens vegvesen kan få viktige signaler og føringer og avklaringer som er nødvendig. Samordning og enhetlige løsninger som alle kan stille seg bak i de politiske prosessene er viktig.


Om vegen videre

Det første møtet ble brukt til å orientere om de politiske vedtakene i saken (KVU og NTP), hva arbeidet med planprogram m/forprosjekt innebærer og mulighetene for å bruke statlig plan ble diskutert.


Slik ser den foreløpige fremdriftsplanen ut:

 

Tid

Milepæl

Medvirkning

Sommer 2018

Planlegging igangsatt

Oppstart - Politisk referansegruppe E10 Fiskebøl – Nappstraumen - Å

November 2018

Søknad om statlig planprogram

Tilbakemelding fra kommunene på bruk av statlig plan

1. Kv 2019

Kunngjøring om oppstart av planprogram

Møte i Planforum

2. og 3. kv 2019

Utarbeidelse av planprogram med silingsrapport

Møte med politisk referansegruppe

4. kv. 2019

Forslag til planprogram med silingsrapport til offentlig ettersyn

Møte med politisk referansegruppe

1. kv. 2020

Høringsfrist planprogram

Møte i planforum. Folkemøter i alle fem kommuner

1. kv. 2020

Fastsatt planprogram

Basert på innspill

2020

Kunngjøring av planoppstart (Kommunedelplaner/ reguleringsplaner)

Skriftlig innspill. Folkemøter. Politisk referansegruppe. Planforum.

Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland