Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler tiltak som korter inn E10 gjennom Lofoten med 24 kilometer fra dagens 160 kilometer. Vegen skal også sikres mot ras og annen naturfare og legges bedre til rette for syklister.

Dette er noen av hovedpunktene i Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 gjennom Lofoten som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får overlevert på Leknes i dag. Utredningen tar for seg framtidas transportløsninger i Lofoten og er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og i samarbeid med Avinor og Kystverket.

Redusere reisetid

Statens vegvesen anbefaler oppgradering av vegen for å kutte reisetida mellom Leknes og Fiskebøl. Det anbefales blant annet en helt ny trase for E10 over Vestvågøya. Dermed kam reisetida mellom byene Svolvær og Leknes reduseres med en halvtime sammenlignet med i dag.

- Det er ikke noe annet sted i Nord-Norge hvor det ligger bedre til rette for å lage en ny region enn mellom byene Svolvær og Leknes. Å kutte avstandene i Lofoten er derfor et hovedmål ved siden av å gjøre vegen tryggere, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Bedre sikkerhet og service

Det anbefales også en omlegging av vegen over Flakstadpollen, noe som vil kutte avstanden mellom Flakstad og områdene lengst vest i Lofoten med 10 kilometer. Statens vegvesen vil imidlertid beholde dagens vegbredde vest for Leknes, fordi en utvidelse her vil kreve store inngrep i natur- og kulturlandskapet. I stedet foreslås ordninger med redusert fartsgrense i turistsesongen og varslingssystem for å ta bedre hensyn til syklister.

For hele strekningen er det lagt opp til å fjerne punkter som er utsatt for skred, vind og bølger og de fleste flaskehalsene som hindrer god framkommelighet. Statens vegvesen vil også etablere stoppe- og rasteplasser og toaletter for å tilrettelegge bedre for natur- og kulturopplevelser og turisme.

Ulike løsninger

Statens vegvesen anbefaler en helhetlig utbygging med ulike løsninger for de enkelte strekningene. Totalsummen er anslått til 5,4 milliarder kroner.

Konkrete forslag for de enkelte strekningene:

Fiskebøl-Svolvær: Innkorting og fartsheving

 • E10 utvides og legges utenom Laupstad og Vestpollen
 • Skredsikring Helle-Svolvær
 • Utvidet vegskulder for syklende mellom Vestpollen og Svolvær

Byområde Svolvær-Kabelvåg: Innkorting og fartsheving

 • Ny tunnel gjennom Nonshaugen i Svolvær
 • Utbedring av Perleporten tunnel
 • Ny trasé utenom Kabelvåg
 • Separate løsninger for syklende og gående gjennom Svolvær

Kabelvåg-Leknes: Regionforstørring

 • Tunnel gjennom Lyngværfjellet
 • Ny trasé med fartsgrense 90 km/t mellom Sundklakkstraumen og Leknes
 • Sammenhengende sykkelløsning Henningsvær-Svolvær og sykkel- og turistveg rundt hele Vestvågøya

Byområde Leknes: Oppgradering

 • Kryss- og avkjørselstiltak
 • Planfrie kryssinger for gående og syklende

Leknes-Å: Mindre utbedringer

 • Omlegging av E10 over Flakstadpollen (8,5 km innkorting)
 • Omlegging av Spengerleira sør for Ramberg (1,5 km innkorting)
 • Omlegging over Andøya i Moskenes
 • To enfeltsbruer i Moskenes beholdes
 • Redusert fartsgrense og varslingssystemer for å ivareta syklistenes sikkerhet

 

Statens vegvesen foreslår en sammenhengende utbedring av strekningen mellom Fiskebøl og Å, med ulike løsninger for de enkelte strekninger.
Aktuelt for fylke(r): Nordland