Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Skal det bygges flere mil ny veg gjennom Lofoten eller skal dagens veg forsterkes og utvides i bredden? Det blir et hovedspørsmål i Statens vegvesens utredning om framtidas transportløsninger for Lofoten.

Denne uka presenterte regionvegsjef Torbjørn Naimak skisser til ulike hovedalternativer på et møte med Lofotrådet. De endelige anbefalingene vil være klare i løpet av juni.

Flere alternativer

Ett alternativ er å konsentrere den videre innsatsen om utbedringer av flaskehalser og områder som er spesielt utsatt for skred og bølger. Det største enkelttiltaket i dette alternativet er ny veg over Flakstadpollen, som vil korte inn vegen i Vest-Lofoten med 8,5 kilometer. En pakke med utbedringsløsninger er kalkulert til rundt 2 milliarder kroner 

Statens vegvesen har også utredet tre mer omfattende alternativer for framtidas E10, som alle har en prislapp på 6,5 til vel 8 milliarder kroner.

Ulike alternativer

Den ene løsningen innebærer en oppgradering av E10 til dagens normalstandard, som innebærer en vegbredde på 7,5 meter. I tillegg skal vegskulderen utvides for å tilrettelegge for sykling på deler av strekningen. Ved en mer omfattende oppgraderingsløsning blir vegen lagt helt om ved Laupstad, det blir nye tuneller gjennom Lyngværfjellet og Torvdalsfjellet og mindre omlegginger gjennom Svolvær og Kabelvåg. I tillegg til at vegen blir 21 kilometer kortere, vil det være mulig å øke fartsgrensen til 80 kilometer i timen på en større del av strekningen. Samlet reisetid på hele strekningen fra Fiskebøl til Å blir dermed redusert med 40 minutter sammenlignet med i dag.

Det mest omfattende forslaget legger til rette for at Lofoten i større grad enn i dag kan fungere som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Her er reisetida mellom Svolvær og Leknes redusert til 40 minutter, mot 67 minutter i dag. I tillegg til tiltakene i de andre alternativene, ligger det inne en helt ny gjennomfartsveg utenom tettstedene på Vestvågøya, der fartsgrensa kan settes til 90 kilometer i timen.

Høye kostnader

Kostnadene er anslått til over 8 milliarder kroner. Det er likevel relativt små forskjeller mellom å bygge helt ny veg og alternativene med å utvide eksisterende E10. Statens vegvesen opererer med grove anslag i denne fasen, hvor hensikten er å danne grunnlag for valg av framtidig løsning. Den detaljerte planleggingen av hvor en eventuell ny veg skal gå kommer først i neste fase.

Statens vegvesen skal være ferdig med Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten i løpet av juli. Det er regjeringen som bestemmer hva slags løsninger som skal legges til grunn for videre planlegging, og målet er at nye tiltak for Lofoten skal prioriteres i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.

- Det dreier seg om forholdsvis høye tall. Dette er en lang strekning og Lofoten har et krevende landskap, der det er ekstra utfordrende å finne gode løsninger som ivaretar hensynet til alle trafikanter, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han vil ikke konkludere før Samferdselsdepartementet får den endelige utredningen.

- Men det som kan være aktuelt, er å foreslå en løsning som kombinerer de ulike konseptene. E10 gjennom Lofoten er en lang strekning, og det kan tenkes at vi vil gå for litt forskjellige løsninger på de ulike strekningene, sier Torbjørn Naimak.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland