Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen utreder 12 alternativer med enda flere varianter for innkorting av E10 gjennom Lofoten.

Dette er en del av Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten, som skal munne ut i anbefalinger om framtidige tiltak for transportsystemet i Lofoten.

Stor utredning

Ett mål er å utvikle Leknes og Svolvær som felles bo- og arbeidsmarked. Det er teknisk mulig å halvere reisetida mellom de to byene fra en drøy time i dag til under 40 minutter i framtida. I tillegg er det mulig å kutte reisetida mellom Moskenes og Leknes ned til rundt 45 minutter. Dette kan skje ved at det bygges enkelte helt nye og kortere vegtraséer, samtidig som dagens veg utbedres, slik at hastigheten kan økes.

Statens vegvesen ser også på hvordan rasfarlige partier kan fjernes. Trafikksikkerhet er også en viktig del av utredningen, blant annet hvordan det kan tilrettelegges bedre for syklister.

Moskenes og Flakstad

Statens vegvesen vurderer 12 mulige løsninger med alternativer for innkortinger på E10. I Moskenes kan det være aktuelt å legge hovedvegen rundt Andøya. Omlegging av vegen vest for Ramberg er et av de andre alternativene i Vest-Lofoten.

Men det enkelttiltaket som kan ha aller størst effekt er den såkalte «Bainvegen» over Kilanpollen i Flakstad, som vil korte inn vegen med 8 kilometer. I tillegg unngår trafikantene en rasfarlig strekning.

Vestvågøy

En løsning for å redusere reisetida internt i Lofoten er å bygge en helt ny veg fra Leknes til Limstrandpollen, sør for dagens E10. En ny trasé kan bli inntil 12 kilometer kortere enn dagens E10.

Et alternativ til en lang gjennomfartsveg kan være en ny trasé utenfor sentrum av Leknes, som får gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. En slik veg kan gå over Storeidet eller via dagens fylkesveg 825 over Offersøy.

Et annet alternativ er at E10 i hovedsak følger dagens trasé, men med tunneler gjennom Torvdalsfjellet og Sundklakk.

I tillegg er det sett på løsninger for tilknytning til ny havn på Leknes og ny flyplass på Gimsøya, dersom dette blir aktuelt.

Vågan

Det største innkortingspotensialet i Vågan kan være å legge vegen i tunnel direkte fra Lyngværstranda gjennom Lyngdalsfjellet til et sted vest for Kabelvåg. Deretter er det tenkt på en større omlegging av E10 med en gjennomfartsveg som vil gå nord for Kabelvåg og Svolvær og fram til Vatterfjordpollen. En slik veg kan gå i tunnel mellom Stor-Kongsvatnet og Nedre Svolværvatnet og videre til Vatterfjordpollen.

Da vil hovedvegen gjennom Lofoten skilles fra tettbebyggelsen i Kabelvåg og Svolvær i en ny nordlig trase, med avkjøringer til Osan og Svolvær.

De siste alternativene på Statens vegvesens liste over mulige alternativer, er omlegging av E10 vegen ved Vestpollen og Laupstad.

Framdrift

Prosjektleder Nils Petter Rusånes understreker at Statens vegvesen bare jobber med grove skisser for å se på ulike hovedløsninger. Disse skal deretter kostnadsberegnes og vurderes. Videre planlegging vil først komme etter at regjeringen har valgt hovedløsning, noe som tidligst vil skje i 2017.

Målet med konseptvalgutredningen er at tiltak på E10 gjennom Lofoten skal bli prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.

I april vil Statens vegvesen ha dialogmøter med ordførerne i Lofoten og med næringsliv og andre brukerrepresentanter. Til da skal Statens vegvesen ha silt ut hvilke alternativer som skal inn i den endelige utredningen.

E10 Lofoten Andopshesten ved Kilanpollen
E10 langs Kilanpollen i Flakstad er en rasfarlig strekning som kan bli erstattet med ny veg over pollen. Dette er ett av mange alternativer for innkorting av reisetida gjennom Lofoten. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke(r): Nordland