Statens vegvesen skal utrede ulike alternativer for ny veg.

Resultatet av utredningen skal være en anbefaling om hvilke/hvilken korridor som er best egnet til å svare på målene som er definert for prosjektet.

Alle alternativene starter på Dagslett, omtrent på samme sted som i reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett–Linnes.

Utsnitt av kart som viser ulike alternative ruter for e134
Utsnittet viser de ulike alternativene Foto: Kartillustrasjon Michelle Gigi Stoltenberg

Korridorene vi skal utrede er:

Jensvollkorridoren (lilla)

Vegen starter på Dagslett, og går etter ca. 2 kilometer inn i tunnelen fra Dagslett til Linnes. Denne tunnelen får to løp. Fra Linnes følger vegen dagens veg over Lierelva, under/over jernbanen og fylkesveg 282 Strandveien, og til et planskilt kryss med E18 på Jensvoll. Jensvollkorridoren har kryss på Dagslett, Linnes og med fv. 282, før kryss med E18.

Vitbankkorridoren (rosa)

Vegen starter på Dagslett, og går etter ca. 2 kilometer inn i tunnelen fra Dagslett til Linnes. Denne tunnelen får to løp. Fra Linnes går vegen videre over Lierelva, under/over jernbanen og fylkesveg 282 Strandveien, og til et planskilt kryss med E18 på Vitbank/Moserud. Vitbankkorridoren har kryss på Dagslett, og med fv. 282, før kryss med E18 på Vitbank/Moserud. Denne korridoren ble tidligere planlagt delvis i dagens E134, men blir nå planlagt uavhengig av dagens veg.

Husebykorridoren (grønn)

Vegen starter på Dagslett, og går etter ca. 2 kilometer inn i tunnelen fra Dagslett til Linnes. Denne tunnelen får to løp. Fra Linnes går vegen fra rett sør for gamle Tuverudvei, i bru over Lierelva og Drammensbanen. Vegen går videre sør for Huseby gård og til planskilt kryss med E18 ved Vitbank/Moserud. Vegen på Dagslett-siden går noe nordover i forhold til tidligere regulert løsning. Husebykorridoren har kryss på Dagslett, og med fv. 282, før kryss med E18 på Vitbank/Moserud.

Dette er en ny korridor. Den er tatt med fordi vi antar at den er en av de rimeligste løsningene, og svarer dermed på bestillingen i brevet fra Samferdselsdepartementet.

Vikerkorridoren (blå)

Vikerløsningen er hovedsakelig den samme som har vært med i vurderingen av korridorer for prosjektet rv. 23 Linnes–E18, men er justert noe etter innspill fra Lier kommune.

Vegen starter på Dagslett, og går etter ca. 2 kilometer inn i en tunnel i to løp fra Dagslett til Viker, før den går videre til krysset med E18 på Viker.

Vegen på Dagslett-siden går noe nordover i forhold til tidligere planer, og har en tunnelportal på Dagslett som er plassert litt lenger nord.