E134-plan har vært på høring i Lier og Asker.

I henhold til plan og bygningslovens §11-14 lå kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Dagslett-E18 ute på høring tom. frist 1. april 2022

I 2017 gjorde Statens vegvesen et byggherreoverslag av prosjektet rv. 23 Dagslett–Linnes, et overslag som viser hvor mye det vil koste å bygge vegen. Overslaget viste at prosjektet ble mye dyrere enn planlagt, og dermed ble prosjektet stoppet.

Planprogram for kommunedelplan for rv. 23 Linnes–E18 ble vedtatt i september 2017. I utkastet til plan med konsekvensutredning (KU) har vi vurdert syv ulike linjer fra Linnes og ut til E18, i tre ulike korridorer, og viser konsekvensene av disse. Planen ble stoppet før oversendelse til kommunen. Grunnen var at reguleringsplanen for rv. 23 Dagslett–Linnes var en forutsetning for løsningene vi utredet. Da dette prosjektet ble stoppet, måtte også prosjektet fra Linnes til E18 stoppes.

I mai 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes sammen, og at Statens vegvesen skulle utrede «alle relevante alternativ» mellom Dagslett og E18 og at rimeligste alternativ skal være vurdert. Dette betyr at vi må lage en kommunedelplan for hele strekningen fra Dagslett til E18.

Dette oppdraget blir også understreket i brev fra Samferdselsdepartementet 01.07.2019, hvor departementet understreker at Vikeralternativet skal være med i planprogrammet.

I mellomtiden har rv. 23 skiftet navn til E134. Prosjektet heter nå E134 Dagslett–E18.