Artikkelen er fra 2008, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har, i samarbeid med Rauma kommune, utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E136 Flatmark - Monge.

Plandokumentet bygger på planprogrammet for prosjektet som ble fastsatt av Rauma kommune 19. desember 2006. Utredningen omfatter aktuelle traséer for E136, og angir hvilke konsekvenser disse vil ha for miljø, naturressurser og samfunn. I tillegg er også Statens vegvesens traséanbefaling angitt i dokumentet.

Rauma kommune er planmyndighet og ansvarlig myndighet og skal gjøre endelig trasévedtak, samt ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger før slikt vedtak kan fattes.

Vi sender med dette over kommunedelplan med konsekvensutredning til uttalelse. Høringsfristen er satt til 14. mars 2008.

Høringsuttalelser sendes til: Statens vegvesen,
Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde.
E-post:.

Alle plandokumenter, inkludert vedlegg, er lagt ut på følgende steder:
Åndalsnes: Servicetorget på Rådhuset og vegvesenets lokaler på Øran.
Molde:Statens vegvesen, Fylkeshuset

Alle plandokumenter, inkludert vedlegg ligger tilgjengelig her

Det vil bli avholdt et åpent orienteringsmøte om planen
13. februar kl. 18.00 – 20.00 på Rådhuset i Åndalsnes.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettest til:

  • Statens vegvesen v/ Stein Brembu,
    tlf 73 58 28 27 e-post:  eller
  • e-post:   

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal