Varsel planoppstart for E14 Stjørdal–Hegramo

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Stjørdal kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for sammenhengende gang- og sykkelveg langs E14 fra Stjørdal og til Hegramo. Det vil i planarbeidet også bli vurdert kurveutrettinger av E14 samt noen avkjørselssaneringer.