E16 er hovedforbindelsen for vegtrafikk mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedferdselsåre mellom Oslo, Ringerike, Valdres og Hallingdal, samt hovedveg i Bærum. Statens vegvesen divisjon Utbygging, står for utbygging av ny E16.

E16 har blant annet stor betydning for næringsliv og bosetting i hele den indre regionen av øvre Buskerud og Vest-Oppland. Det er flere problemstillinger knyttet til hele vegstrekningen:

  • Stor trafikk i forhold til vegstandard
  • Mange alvorlige ulykker, derav stor andel av møteulykker
  • Økende problemer med trafikkavviklingen; forsinkelser, lite forutsigbar
    reisetid, dårlige forbikjøringsmuligheter
  • Miljøbelastningen er stor da veien ligger nær bebyggelse, skole og barnehage.
  • Tilrettelegging for byutvikling i Sandvika.

 

1. januar 2020 ble prosjektet E16 Skaret-Høgkastet innlemmet i prosjektet E16 Sandvika - Skaret. Dermed ble prosjektet omdøpt til E16 Sandvika - Skaret - Høgkastet. 

Arbeidet med E16 deles inn i fire delstrekninger. Se mer om disse til venstre på siden under menypunktet "Delstrekninger".