Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 100 km/t.

Prosjektet inneholder følgende:

  • 2 motorveikryss
  • 2 tunneler, 800 m og 3,4 km
  • 5 bruer, inntil 220 meter lange
  • 3 millioner m3 masse som skal forflyttes
  • Gamle E16 skal ombygges til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

Strekningen på 3,5 km opp mot Sollihøgda har maks tillatt stigning, som er 5 prosent. Veien i dagen er preget av store bergskjæringer og det er omfattende sprengningsarbeider og masseflytting i prosjektet. Prosjektet ligger i nær tilknytning til fredet vassdrag, naturreservat og markagrensen.

Målene med prosjektet:

  • Sikre et mer trafikksikkert, effektivt og driftssikkert transportsystem
  • Fjerne en av de større flaskehalsene i transportnettet
  • Forbedret miljø med tanke på støy og luftforurensing samt biologisk mangfold
  • Videreføre utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Øvre Buskerud, Vest‐Oppland og Vestlandet
  • Tilrettelegge for ny vekst for næringsliv og bosetting i øvre Buskerud og Vest‐Oppland.

Entrepriseformen blir totalentreprise.

Prosjektet har en styringsramme på cirka 4,5 milliarder kroner.

Forventet utlysningstidspunkt totalentreprise: Årsskiftet 2019/2020

Planlagt byggestart totalentreprise: Årsskiftet 2020/2021

Forberedende entreprise er igangsatt.

Historikk

Opprinnelig reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i juni 2013.

Da det ble klart at Bane Nor skulle ha endret trasé for Ringeriksbanen ved Bjørum, åpnet det for at vi kunne bygge en vei med slakere stigning. Dette gir en mer moderne motorvei som er både sikrere og mer fremkommelig hele året, og gir mindre inngrep i naturen. Mens vi omregulerer deler av veien, vil vi utnytte tiden med å klargjøre for bygging med vanntilførsel, avløp, strøm, avskoging, supplerende grunnundersøkelser og eiendomserverv, slik at vi blir klare til å starte opp totalentreprisen.

Dette gjør at hovedaktivitetene kan komme raskt i gang etter kontraktstildeling, og gjennomføres effektivt og kostnadsbesparende. Hovedarbeidene gjennomføres som en stor totalentreprise for å få den beste utnyttelsen av entreprenørenes samlede kompetanse og arbeidsmetodikk innen prosjektering og bygging.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29.

Stortinget vedtok i 2017 bompengeproposisjonen for E16 Bjørum-Skaret.

 

Du kan også finne reguleringsplanen på Bærum og Hole kommunes sider: 

Bærum kommune

Hole kommune

 

Animasjon publisert 04.11.20192019

Strekningskart for E16 Bjørum-Skaret

Delstrekninger