Vi skal nå bygge ferdig lokalveiene i Sandvika. Ombyggingen av E16 gjør det mulig å bygge et sammenhengende lokalveisystem, kalt Sandvika ring. Dette ved at man forbinder Industriveien med Elias Smiths vei.

Hva skal vi gjøre:

  • Det skal rives fem bruer, fire av bruene går over Sandvikselva. I tillegg til å fjerne gamle E16 over Hamangsletta.
  • Det skal bygges en ny bru over Sandvikselva – kalt Bjørnegårdbru.
  • Bussen skal over på gamle E16 (Ringeriksveien), dermed blir Franzefossveien omgjort til ren gang- og sykkelvei.
  • Det skal bygges to nye bussholdeplasser i Ringeriksveien.
  • Området Åses vei og Emma Hjorts vei skal bygges om med to nye rundkjøringer.  
  • Industriveien skal bygges om til en mer moderne bygate. Den skal blant annet få sykkelfelt og fortau på begge sider av veien.
  • Gamle E16, Ringeriksveien, får en direkte tilknytning til Brynsveien. 

 

Det er krevende å bygge vei i et såpass trafikkert byområde som Sandvika er. Det blir derfor mange trafikkomlegginger med flere faser og etappevis ferdigstillelse av veinettet. Dette gjelder særlig i Industriveien, som må ferdigstilles i flere faser.

Når lokalveinettet er ferdig bygget, frigjør dette store arealer på Hamang og i Industriveien som Bærum kommune skal benytte til byutvikling.

 

Arbeidstider: 
Mandag-Fredag kl. 07.00-19.00
Lørdag kl. 07.00-17.00.

 

Lokalveisystemet skal stå ferdig i 2021.