Prosjektet ligger i Hole kommune, og strekker seg fra Skaret (vest for Sollihøgda) til Høgkastet (en drøy kilometer sør for Sundvollen).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hele strekningen er på 8,7 kilometer, der 5,1 kilometer er vei i dagen og resterende blir fordelt på to tunneler. Hele strekningen skal bygges som firefelts motorvei med en fartsgrense på 110 km/t.

Den nye veien blir liggende i og nær dagens E16. I tillegg blir deler av dagens E16 endret til lokalvei mellom fv. 285 ved Homledal og fv. 155 ved Sønsterud. I sør starter strekningen med en ny toløps tunnel ved Homledal, som skal erstatte dagens Skarettunnel. Denne tunnelen blir 3,2 kilometer lang. Det sørgående løpet skal kobles på den eksisterende Nestunnelen og bruke cirka 740 meter av denne. Nordre inngang blir på samme sted som dagens Nestunnel. Den andre tunnelen på strekningen kommer ved Hvalpåsen og blir cirka 400 meter lang.

Dagens utfordringer

Noen av utfordringene på strekningen mellom Skaret og Høgkastet er stor trafikk, mange ulykker og en vei med bratt sideterreng som ofte fører til mindre ras og steinsprang. I 2017/ 2018 utarbeidet Statens vegvesen og Hole kommune en reguleringsplan for strekningen. Planen ble vedtatt i Hole kommune 11. desember 2017.

Strekningen mellom Skaret–Høgkastet skal finansieres med statlige midler og bompenger.

Ikke en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Strekningen E16 Skaret–Høgkastet er ikke en del av fellesprosjektet. Denne strekningen er planlagt og skal gjennomføres som et veiprosjekt i regi av Statens vegvesen.

Derimot er E16 mellom Høgkastet og Hønefoss en del av samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen: fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Delstrekninger