Reguleringsplanen for E16 Skaret–Høgkastet ble vedtatt i Hole kommune 12. desember 2018.

Forslaget til reguleringsplan ble sendt på høring/offentlig ettersyn 6. september 2017, med høringsfrist 23. oktober 2017. I høringsperioden holdt vi både åpent møte og åpen kontordag. Det kom inn 23 merknader i høringen/det offentlige ettersynet.

Alt materiellet ble samlet i en rapport som oppsummerte alle merknadene, med Statens vegvesen sine kommentarer til dem. Alle innkomne merknader ble også lagt ved i sin helhet bakerst i rapporten. Rapporten ble avsluttet med en oppsummering av merknadsbehandlingen, med endringer i planforslaget.

I reguleringsplanfasen har vi bl.a. kartlagt private brønner. Dette arbeidet er nå avsluttet for denne planfasen. Arbeidet med kartlegging av private brønner med risiko for negativt påvirkning fra vegutbyggingen, fortsetter i byggefasen.

Nedenfor kan du laste ned alle dokumenter knyttet til reguleringsplanen, rapporten med merknadsbehandlingen og rapporten om kartleggingen av private brønner. Her finner du også en brosjyre om reguleringsplanarbeidet og en om grunnerverv i Statens vegvesen. I tillegg kan du laste ned presentasjonen prosjektleder Tore Bjørkøyli holdt på det åpne møtet på Hole herredshus, 25. september 2017.

3D-animasjonen