E16 starter i sør i Sandvika by. Fra Bærumsveien og nordover er E16 først omgitt av relativt tette nærings- og boligområder. Deretter blir bebyggelsen mer spredtbygd og med økende innslag av jordbrukslandskap. Fra Bjørum og opp mot Sollihøgda er det spredt bebyggelse med en konsentrasjon av bebyggelse på Sollihøgda.

Landskapet fra Sandvika til Sollihøgda er variert. Den sørligste delen forholder seg til Oslofjorden. Fra Sandvika til Bjørum preges landskapet av dalen med åsrygger på begge sider og med Sandvikselva i dalbunnen. Ved Bjørum snevres landskapet inn til en smal V-dal som fører opp mot Sollihøgda. På Sollihøgda åpner landskapet seg nordover og vestover med utsyn bl.a til Norefjell og Holsfjorden.

Sandvikselva er viktig som natur- og rekreasjonsområde. Sandvikselva er også viktig elv for ørret og laks. Mellom Bjørum og Skaret krysses E16 av flere viktige trekkruter for elg.

Det er knyttet betydelige interesser til nærmiljø og friluftsliv. Friluftslivsinteressene er store på Sollihøgda.

Området inneholder kulturminner og kulturmiljøer som det tas hensyn til i planleggingen så langt det er mulig. Det er utarbeidet en formingsveileder som skal sikre en helhetlig utforming av hele strekningen. (Se formingsveilederen i høyremenyen.)

Denne følges nøye opp i byggingen av prosjektet.