Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er et samarbeid mellom BaneNOR og Statens vegvesen. Arvid Veseth er Statens vegvesens nye prosjektleder, og kontakt for Statens vegvesen i prosjektet.

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere én time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg mellom Høgkastet og Ve, som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

- Jeg kjenner prosjektet godt, siden jeg jobbet med reguleringsplanen for E16 Skaret-Høgkastet i to år, Fellesprosjektet FRE16 er en forlengelse av den strekningen, sier Veseth.

Lang fartstid og bred erfaring

Arvid Veseth har jobbet i Statens vegvesen i 28 år og har lang erfaring både som byggeleder og prosjektleder på store prosjekter som E18- utbyggingen i Vestfold og Tønsbergpakken. BaneNOR har prosjektledelsen på fellesprosjektet FRE16 med Morten Klokkersveen som prosjektdirektør. Statens vegvesen er prosjekteier for all veiutbyggingen knyttet til veiprosjektet, mens Bane NOR er prosjekteier for banedelen. Fra 1. mai overtok Arvid Veseth stafettpinnen etter Odd Johansen, med ansvar for de Vegvesen-ansatte som jobber på prosjektet.

Arvid Veseth (foto: Ulf Haraldsen)

Faglig innholdsrikt prosjekt

- Rent veifaglig sett inneholder prosjektet nesten alle tenkelige utfordringer, noe som gjør det ekstra spennende og interessant å jobbe med. Vi har krevende grunnforhold, vi skal bygge både veier, bruer og tunneler; inkludert «cut and cover- tunneler», også kjent som miljøtunneler. Det er virkelig et faglig innholdsrikt prosjekt, og det er spennende å samarbeide med BaneNOR, sier Veseth.

- Vi har ulik kompetanse og ulike arbeidsmetoder, på mange måter kan man si at vi noen ganger opplever kulturkollisjoner som vi må finne løsninger på. Men det er spennende å samarbeide om å finne gode løsninger. Jeg kjente mange av de som jobber på prosjektet fra før, og har blitt kjent med en del nye. Jeg vet at prosjektet har mange utrolig faglig dyktige folk, og det er et trivelig arbeidsmiljø i prosjektet, fortsetter han.

Statlig reguleringsplan vedtatt i mars

Stortinget har tidligere bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skulle planlegges som et felles prosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Planprosessen har blitt gjennomført som statlig reguleringsplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Den statlige reguleringsplanen ble vedtatt 27. mars 2020.

Høyt aktivitetsnivå nå

- Akkurat nå er vi i gang med den såkalte KS2-prosessen, altså ekstern kvalitetssikring av prosjektets utbyggingsplaner og kostnadsoverslag. KS2-prossesen blir gjennomført av eksterne konsulenter, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Når den prosessen er gjennomført og godkjent er neste steg fram mot byggestart å få vedtatt investeringsbeslutningen med bompengeproposisjonen i stortinget. Vi har notert oss at det er forventninger om at dette kan komme allerede våren 2021, sier Veseth, og viser til pressemeldingen fra departementet som kom 12. mai.

- De første arbeidene vil være såkalte «forberedende arbeider» på en del eksisterende veier inn til anleggsområdene med å forsterke veier, bygge GS-veier og andre tiltak. Dette jobber flere av Vegvesen-folkene i prosjektet med akkurat nå.

- Jeg opplever at veikompetanse er etterspurt i prosjektet, og det er et uttalt ønske at prosjektet skal få en balansert fordeling mellom folk fra BaneNOR og fra Vegvesenet. Forutsatt at utviklingen fortsetter slik det ser ut nå, kommer det til å bli skikkelig «trøkk» fram mot våren 2021. Da kommer raskt behovet for flere folk med veifaglig bakgrunn – og innholdet og utfordringene i dette prosjektet bør virkelig trigge oss veifolk!

 

Store endringer i vente på Sundvollen og resten av Hole og Ringerike. ( Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Viken