Bergen bystyre fastsatte planprogrammet for vegprosjektet E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset (Ringveg øst) i møte 29.01.2020, sak 10/20.

Planprogrammet skal fastsette rammer for utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensuteredning.

Planprogrammet som lå ute til høring sommeren 2019, ble først justert på grunnlag av de merknader og uttalelser som kom inn i høringsperioden, før det ble sendt over til sluttbehandling i kommunen. Og nå sist ble det rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak. Alle endringene er kommentert i innledningen i fastsatt planprogram.

Bystyrets vedtak, fastsatt planprogram i samsvar med bystyrets vedtak og alle saksdokumenter ligger som vedlegg til denne siden.

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset