Statens vegvesen starter opp planarbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for strekningen E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn-–Klauvaneset.

Statens vegvesen har sendt brev til Bergen kommune datert 17.08.2018 om oppstart av planarbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for angjeldende vegparseller. Kopi av brevet kan leses her (PDF).

Medvirkning - innspill

Vi vil gjerne ha innspill til det planarbeidet som nettopp er startet opp. Det kan gjelde opplysninger vedr:

  • Eksisterende forhold – verneverdier og bruksverdier i den østre korridoren
  • Spesielle lokale grunnforhold eller andre lokale forhold som kan ha betydning for mulig framføring av veganlegg
  • Innspill til traséløsninger
  • Innspill til evt. deponier av overskuddsmasser. Vi regner med at andel tunnel i løsningene blir forholdsvis høy, og da trenger vi hjelp til å finne gode deponiområder som kan ha en samfunnsnyttig bruk når veganlegget er ferdig.

Innspill kan sendes til eller til

Statens vegvesen vil holde internettsiden oppdatert når det gjelder planarbeidet og framdriften. Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i planprosessen.

Høringer

Det blir to offentlige høringer i planarbeidet der alle har anledning til å komme med innspill og merknader til planprosjektet.

Første høring vil være i forbindelse forslag til planprogram og grovsilingsrapport. Statens vegvesen vil i samarbeid med Bergen kommune, ha åpne møter der vi informerer om de vurderte traséalternativene, grovsilingen og forslag til traséalternativ som skal vurderes videre i kommunedelplanarbeidet og konsekvensutredningen. På møtene vil det være anledning til å komme med innspill. Det vil også være anledning til å komme med skriftlige merknader og innspill fram til en nærmere angitt høringsfrist. Dette vil bli annonsert både på internett og i pressen.

Andre høring er etter at forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning er sendt inn til kommunen. Da legges plansaken ut til offentlig høring / offentlig ettersyn med påfølgende åpne møter. Medvirkning i denne fasen kommer vi tilbake til senere.

Aktuelt for fylke(r): Vestland