Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Skissene viser førebelse løysingar for lokalvegar og deponi i området. Overskot av tunnelstein på ca. 850 000 m3 skal plasserast i området.

Alternativa tek omsyn til ulike tema som skal utgreiast. I tillegg skal det vurderast omsyn til landbruk. Framlegg til reguleringsplan vil vise fleire alternativ til deponi som kan vere ulike frå løysingane i desse skissene. Det skal også arbeidast meir med lokalvegane.

I tillegg til areal til plassering av massar i deponi er det behov for areal til midlertidig plassering av massar. Eksempel på slike massar er jordmassar, myrmassar, massar som skal bearbeidast til vegbygging.

Skissene:

Aktuelt for fylke(r): Vestland