Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil i samarbeid med Jevnaker kommune igangsette arbeid med detaljreguleringsplan for utbedring av kryssområde mellom Hadelandsvegen (fv.241) og Glassverksvegen (E16).

Utbedringen og trafikksikkerhetstiltakene planlegges gjennomført som en del av vegprosjektet Avlastet veg, Jevnaker sentrum PlanID 64.

Planområde Hadelandsvegen og Glassverksvegen
Planområde Hadelandsvegen og Glassverksvegen Illustrasjon: Statens vegvesen

Tiltaket

Tiltakene på strekningen vil i hovedsak innebære utbedring av vegkrysset mellom Hadelandsvegen (fv. 241) og Glassverksvegen (E16) og vegens plassering, samt en optimalisering av overvann og vann- og avløpsanlegget i det respektive området. Tiltakene vil kunne føre til at enkelte avkjørsler midlertidig legges om. 

Det er vurdert at tiltakene i denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Dokumenter fra tidligere planfaser ligger på siden "Tiltak på dagens veg".

Informasjonsmøte og videre planprosess

Det inviteres til digitalt informasjonsmøte den 15.03.2021 klokken 15.00-16.00. På møtet vil det orienteres om
tiltaket og bli muligheter for å stille spørsmål. Link til møte vil annonseres senere.

Innspill

Vi ønsker synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger knyttet til planarbeidet innen 17.03.2021 til:

  • Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller med e-post:

Forsendelsen merkes med «Mimenr.20/124404» og T-kryss, Hadelandsvegen/Glassverksvegen.

Kontakt

Eventuelle spørsmål til planen kan rettes til:

  • Statens vegvesen: Cassandra Mood Hummel tlf.: 94 20 44 49 e-post:
  • Jevnaker kommune: Andreas Lervåg Solberg, Arealplanlegger, , tlf. 47 75 86 63.

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Jevnaker kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken