Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Svar på spørsmål Statens vegvesen har mottatt via e-post, Facebook og direkte i informasjonsmøtet.

Spørsmål:

Hvorfor må bruarbeidene og tunnelarbeidene skje samtidig? Kan man ikke vente fra mai til senere i høst med å starte i tunnelene så Varoddbrua blir ferdig og kan benyttes fult ut?

Svar:
Dersom prosjektene hadde kommet etter hverandre ville den eneste fordelen for bilistene vært at arbeidsreisende i bil fra E18-vest i retning arbeidsplasser på Dvergsnes om morgenen kunne ha kjørt Sømsveien i stedet for via Rona i hele anleggsperioden. Dette ville igjen ha bedret trafikkflyten om morgenen i kryssa langs Dvergsnesveien ut fra Søm. Bortsett fra dette ville trafikksituasjonen på lokalvegene for bilistene i Sømsområdet vært identisk. Avkjøring fra Varoddbrua mot Søm vil nå først være åpnet når hengebrua er revet og nytt vegsystem er etablert litt ut på høsten i år. Forsinkelsene i bruprosjektet vil ikke forverre situasjonen i kryssene langs Dvergsnesveien i stor grad, og vi er fortsatt av den oppfatning at en raskest mulig ferdigstillelse av anleggsarbeidene er å foretrekke fremfor en lengre anleggsperiode. Fra før er det kjent at nytt Håneskryss settes under trafikk før tunnelarbeidene starter opp. Dette vil igjen bedre trafikkforholdene i Rona-krysset.

I tillegg setter Statens vegvesen (SVV) inn personellressurser (trafikkdirigenter) i de mest belastede kryssene langs Dvergsnesveien i morgenrushet for å bedre trafikkflyten for lokaltrafikken ut fra Søm. Kommunen har bestemt at kollektivtrafikken skal prioriteres selv om dette forverrer fremkommeligheten for biltrafikken i området. SVV støtter dette.

Vi ser at trafikksituasjonen i området blir utfordrende og har vært tydelige på at de som har mulighet bør velge andre transportløsninger enn egen bil i morgenrushet (buss, sykkel, gange, kompiskjøring). Dette vil da tilsvarende bedre fremkommeligheten for beboere som ikke har en slik mulighet.

 

Spørsmål:

Hvorfor kan dere ikke lage en påkjøringsfil fra Sømsveien inn på E18 vestover enten som rundkjøring, kryss eller akselerasjonsfelt? (Farten er jo 50 her uansett i hele byggeperioden. Dette ville avlastet enormt i tillegg gitt kollektivtilbudet en reell mulighet).

Svar:
Både rundkjøring eller vanlig T-kryss er arealkrevende dersom man skal få til en midlertidig påkjøring fra Sømsveien til omkjøringsvegen/E18. På stedet er det rett og slett ikke plass/areal til det som her foreslås uten å få en svær vegfylling ut i Topdalsfjorden. En rundkjøring på E18 med så høy trafikkmengde vet vi i tillegg vil føre til lange køer på dagtid langs E18 inn mot et slikt kryss. Under er det vist hvordan et T-kryss måtte ha vært plassert i forhold til stigningsforholdene på omkjøringsvegen (kan ikke trekkes nærmere Varoddbrua).

Både rundkjøring eller vanlig T-kryss er arealkrevende dersom man skal få til en midlertidig påkjøring fra Sømsveien til omkjøringsvegen/E18.

 

Som følge av at buss er dimensjonerende for svingebevegelsene fra Sømsveien ut på omkjøringsvegen/E18 vil dette medføre en svær vegfylling ut i Topdalsfjorden. I tillegg vil Torsvikveien måtte legges om og èn boligeiendom innløses / fjernes. Om det i det hele tatt er fysisk mulig å etablere en slik vegfylling ned på havbunnen er høyst usikkert. Dette avhenger helt av grunnforholdene her. Uansett vil det av tekniske, økonomiske og planmessige årsaker være helt uaktuelt for prosjektet å gjennomføre et slikt omfattende tiltak for en midlertidig periode som vi står foran når tunnelanlegget i Haumyrheia skal utbedres.
Et kryssalternativ med rundkjøring i stedet for T-kryss er forkastet med samme begrunnelse da dette ville ha medført en vesentlig større sjøfylling. Rundkjøring er heller ikke en riktig krysstype langs en enveiskjørt veg.

 

Spørsmål:

Hvor mye vil en rundkjøring langs Sømsveien nord for Varoddbrua forsinke prosjektet?

Svar:
En rundkjøringsløsning ville medføre krav om utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Dette for å ha de nødvendige rettigheter til bl.a. innløsning av fast eiendom samt utredning av konsekvenser et slikt tiltak medfører. Antatt utsettelse ville være minimum 2 år inkludert økt byggetid for klargjøring av omkjøringsvegen med omfattende fyllingsarbeider i sjø.

 

Spørsmål:

Hvorfor kan dere ikke stenge (kun med skilt) avkjøring nr. 91 ned til Rona i samme tidspunkt som Strømmeveien blir stengt? Påfylling av Dvergsnes er betydelig og vil være en kritisk faktor.

Svar:
Det er flere årsaker til at dette ikke gjennomføres:

  • I perioden når den gamle Varoddbrua rives og mens nytt vegsystem fra den nye brua ned til Sømsveien etableres, vil avkjøringen fra E18 til Sømsveien være stengt. Umulig da å stenge avkjøring nr. 91.
  • Ronakrysset er i dag et kollektivknutepunkt på østsiden av byen som så og si alle bussruter lokalt går innom når de skal til Sørlandsparken, Tveit, Høvåg eller til Søm. Kollektivtrafikken skal prioriteres i perioden vi står foran, ikke svekkes. Avkjøring nr. 91 må derfor bestå også i morgenrushet.
  • Kryss 91 er også adkomst til arbeidsplasser i Rona, Strømme og Ronsbukta. Tilsvarende adkomst til institusjoner og kommunale boliger på Strømme og ved Ronsbukta. En del trafikk går også til Høvåg og Frikstad via Ronakrysset. En stengning av avkjøring nr. 91 ville derfor ha medført ytterligere belastning på lokalvegssystemet på Søm for å komme frem til disse områdene. Tilsvarende ville dette ha medført svekket beredskap og da spesielt i forhold til institusjonene i området.

 

Spørsmål:

Det å stenge fra 6-9 er for radikalt og må endres til fra 07.30 til 08.30, da får man en reell mulighet for å komme seg ut før rushet starter.

Svar:
I en situasjon der kollektivtrafikken skal prioriteres er AKT meget betenkt med å snevre inn tiden nordre del av Strømmeveien er stengt for ordinær biltrafikk om morgenen. SVV har likevel anbefalt overfor skiltmyndigheten at tidsperioden endres til kl. 07:00 og frem til kl. 09:00 for at bilister som har mulighet til å endre reisetider utenom morgenrushet skal ha denne fordelen for å komme raskest mulig frem. Siden kommunen er vegeier vil deres mening være sentral når skiltmyndigheten fatter vedtak. Endelig avgjørelse avventes.

 

Spørsmål:

Foreslått ferge? Andre alternativ?

Svar:
Ligger ikke under SVVs ansvarsområde og må eventuelt avklares med Agder fylkeskommune som ansvarlig for kollektivtrafikken i området.

 

Spørsmål:

Vi som bor i Torsvik veien opplever krysset ut på Sømsveien som trafikkfarlig i forhold til sykkeltrafikken som kommer fra Varoddbru-sida. Blir det noe form for innsnevringer på gang- og sykkelvegen? Syklister fra Varoddbrua har veldig stor hastighet.

Svar:
Det vil bli foretatt en oppstramming av kryssområdet i Torsvikveien for å tydeliggjøre kjøremønsteret inn mot omkjøringsvegen/E18 (Sømsveien). En personbil vil da fortsatt kunne stå oppstilt mellom omkjøringsvegen og gang- og sykkelvegen. Siktforholdene er i prosjekteringen vurdert av rådgiver, men er nå på nytt sjekket opp av SVV. Etter vårt syn er disse tilfredsstillende fra Torsvikveien i retning mot Varoddbrua uten sikthindringer i siktsonen. Et alternativ som vi har vurdert er å sette opp sykkelsperrer i gang- og sykkelvegen like sør for krysset, men dette er ikke å anbefale etter en lengre stigning nedover av hensyn til syklistenes sikkerhet. Vi vil derfor oppfordrer både syklister og bilister i krysset til å være spesielt oppmerksomme på problemstillingen.

 

Spørsmål:

Er det mulig å få til sambruksfelt (samkjøringsfelt) i nordre del av Strømmeveien?

Svar:
Sambruksfelt (2+ eller 3+) benyttes primært på hovedveier i kombinasjon med ordinære kjørefelt i samme kjøreretning og etableres da sammen med langsgående kollektivfelt. En slik vegsituasjon er det ikke i Strømmeveien. Det er i tillegg flere boliggater som kommer inn i nordre del av denne veien som ville ha gjort en slik trafikkregulering (2+/3+) vanskelig ved kjøring mot Rona. En slik trafikkreguleringen er derfor ikke egnet for Strømmeveien.  

 

Spørsmål:

Hvem skal vi klage til?

Svar:
Organisasjonskart for SVVs prosjektorganisasjon ligger ute på prosjektets hjemmesider på www.vegvesen.no/e18haumyrhei under «Kontakt». Her vises ansvarslinja for tunnelarbeidene inkl. prosjekteier.

 

Spørsmål:

SVV oppfordrer bedrifter å kjøre Sømsveien. Blir det gjort noen tiltak for å bevare myke trafikanter sør på Sømsveien? Hvorfor ikke bygge GS sør på Sømsveien nå som det er lite trafikk?

Svar:
Etter informasjonen vi har fra vegeier Agder fylkeskommune er etablering av gang- og sykkelveg her langs Sømsveien ikke prioritert i denne omgang.

 

Spørsmål:

Dersom man skal opp til Vardåsveien fra Torsvikveien hvordan må jeg kjøre da?

Svar:
Man kjører fra Torsvikveien ut på omkjøringsvegen (Sømsveien) bort til Varoddbrua hvor det etableres en midlertidig avkjøringsarm ned til Sømsveien. Videre derifra som i dag.

 

Aktuelt for fylke(r): Agder