Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktiviteten er nå betongarbeider som pågår utenfor tunnelen.

Tunnelen er nå utvidet og tilnærmet ferdig innredet med veggelementer og isolasjonsmatter i hvelv som er tildekket med sprøytebetong. Etter påske starter arbeidene med å montere opp kabelbruer og ny tunnelbelysning.

Siden tunnelen etter utvidelsen er 13 meter bred settes det opp to parallelle rekker med belysning. I løpet av nærmeste måned vil også nød-skapene bli montert i tunnelveggen på sydsiden. Disse inneholder nødtelefoner og brannslokkere og er med på å heve sikkerheten i tunnelen.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa kommet langt og ny tunnelportal er støpt ferdig. I området pågår nå arbeider med forlenging av eksisterende gang- og sykkelbru over E18 og forberedende arbeider for montering av betonglokk over kjørebane inn mot tunnelen.  

Dessverre har anleggsarbeidene blitt mer tidkrevende enn forventet og det har ikke vært mulig å hente inn forsinkelsene som oppsto som følge av fjellarbeidene under tunnelutvidelsen tidligere i vinter. Dette sammen med koronasituasjonen har igjen ført til ytterligere forsinkelse av betongarbeidene utenfor tunnelen som er tidskritisk med tanke på ferdigstillelse av tunnelanlegget. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft innen betongfaget er en usikkerhet som også rammer tunnelprosjektet som følge av innreiseforbudet til Norge. Statens vegvesen er i prosess med utførende entreprenør for å redusere forsinkelsen så langt dette vil være mulig, men foreløpig ligger det an til at tunnelløpet først kan settes under trafikk i juni måned.  

Støyende arbeider

Det planlegges ikke støyende arbeider i den nærmeste måned.

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider over store deler av uka. Dette vil i hovedsak nå være betongarbeider utenfor tunnelen og elektroarbeider inne i tunnelen.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Tunnelen er nå utvidet og tilnærmet ferdig innredet med veggelementer og isolasjonsmatter i hvelv som er tildekket med sprøytebetong. Etter påske starter arbeidene med å montere opp kabelbruer og ny tunnelbelysning. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder