Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene går stort sett etter planen og tunnelutvidelsen i østgående tunnelløp er tilnærmet ferdig.

Det er nå kun syv meter som gjenstår å utvide i østenden av tunnelløpet. Det er i dette området ei svakhetssone i berget som har medført at arbeidene ble stanset like før jul for å foreta nærmere geologiske vurderinger. Gjenstående sprengning vil derfor bli utført nå i første halvdel av januar. Arbeidene med sprengning av tunnelen har tatt mer tid enn planlagt, men det jobbes for å hente inn forsinkelsen.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa kommet langt og det gjenstår å bygge siste del av mur inn mot tunnel. Arbeidene med ny tunnelportal i samme område startet opp like før jul og arbeidene fortsetter nå utover i januar og februar måned. Tilsvarende forventes det en oppstart med ny betongportal i østenden av tunnelen i løpet av januar måned.

For øvrig pågår arbeider med etablering av nytt overvannsanlegg i tunnelløpet samt forberedende arbeider for montering av veggelementer.

Støyende arbeider

Sprengningsarbeidene er nå i all hovedsak avsluttet, kun mindre sprengningsarbeider gjenstår i østenden av tunnelen som nevnt over. Entreprenøren vil som tidligere SMS-varsle nærmeste naboer i forkant av sprengningen her.

Nattarbeider

Det vil i januar pågå noe arbeider i tunnelen nattestid. Disse arbeidene forventes ikke å genere nevneverdig støy.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Det er nå kun syv meter som gjenstår å utvide i østenden av tunnelløpet. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder