Den 16 kilometer lange strekningen E18 Retvet–Vintebro er den siste av i alt ni delstrekninger i prosjektet E18 Ørje-Vinterbro.

Prosjektet omfatter 4-felts motorveg på en strekning på 16 kilometer.  Hensikten er å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten gjennom økt kapasitet. Prosjektet har også en viktig miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikken skal ledes utenom Kråkstad. 

Dette arbeider prosjektet med nå:

  • Bompengesak – arbeider med å sikre lokal tilslutning til endelig plassering og takster samt klargjøre og revidere styrende dokumenter for KS2
  • Forhandlinger med grunneiere
  • Prosjektering av nødvendige støytiltak for boliger. Les om lokale støytiltak.
  • Arkeologiske utgravinger
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for første totalentreprise

Om prosjektet E18 Retvet-Vinterbro

Prosjektet omfatter bygging 4-felts motorveg på en rundt 16 kilometer lang strekning. Fra Retvet-til Nygård legges vegen i ny trasé. Videre til Vinterbro følger ny E18 eksisterende trasé.
Det er planlagt to lengre tunneler og kryssing av jernbanen. Vinterbrokrysset skal bygges om.

Fartsgrensen vil bli 110 km/t med unntak av strekningen Nygård-Vinterbro der det blir 80 km/t.

Prosjektet vil ivareta dyrka mark gjennom pilotprosjektet Ny Jord da reguleringsbestemmelsene forplikter prosjektet til å reetablere tilsvarende areal dyrka mark som bygges ned.

Det forutsettes delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Bygging av prosjektet

Utbygging av E18 Retvet-Vinterbro er planlagt gjennomført med to totalentrepriser og inntil fire enhetspriskontrakter for mindre arbeider , eks.  støytiltak av boliger og pilotprosjektet Ny Jord.

Starttidspunktet for selve utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart. I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. 
Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen, kan Statens vegvesen lyse ut de ulike entreprisene på konkurranse.  Arbeidene ute i marka vil settes i gang om lag ett år etter. Anleggsarbeidene for siste totalentreprise er planlagt avsluttet i 2030.

Mål for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro

De viktigste målsettingene for utbyggingen er: 

  • Redusere antall drepte og hard skadde. Etter vegåpning skal det ikke være drepte eller hard skadde på strekningen Retvet-Vinterbro
  • Få ned reisetiden for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo. Etter vegåpning skal kjøretiden fra Retvet til Vinterbro reduseres med 6 minutter. 
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk.

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2016. Se plandokumentene og samlet saksutskrift fra politisk behandling. Mer informasjon om planforslaget finner du i Planprogram E18 Retvet-Vinterbro (PDF).

Kostnad og finansiering

Prosjektering og bygging av E18 Retvet-Vinterbro er kostnadsberegnet til  7,6 milliarder 2021-kroner.  Av dette skal 64 prosent finansieres ved statlige bevilgninger. Resten  finansieres med bompenger.

Totalkostnad og bompengetakster blir endelig fastsatt av Stortinget. Stortingsbehandlingen skjer først nå det foreligger lokal tilslutning fra kommunen.  Viken fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for låneopptak, samt gjennomført KS2.

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033, med oppstartbevilgning i første del av perioden og sluttfinansiering i perioden 2028-2031.  

Utbygging av strekningen er planlagt gjennomført med to totalentrepriser og inntil fire enhetspriskontrakter for mindre arbeider. Eksempelvis gjelder dette støytiltak på boliger og pilotprosjektet Ny Jord. Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen kan de ulike konkurransegrunnlagene publiseres og arbeidene ute i marka vil igangsettes om lag ett år etter. Anleggsarbeidene for siste totalentreprise planlegges avsluttet i 2030.

Oversiktskart som viser planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Oversiktskart som viser ny planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Sist oppdatert: