Strekningen Retvet -Vintebro er den siste av i alt ni delstrekninger i prosjektet.

Målsetting

De viktigste målsettingene for utbyggingen er: 

  • Økt trafikksikkerhet – Spesielt nedgang i de mange alvorlige møteulykkene. 
  • Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – kjøretid fra Retvet til Vinterbro vil reduseres med ca. 6 minutter. 
  • Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad, blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk.

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2016. Alle plandokumentene og samlet saksutskrift fra politisk behandling kan lastes ned her. Mer informasjon om planforslaget finner du under "Planprogram E18 Retvet-Vinterbro" til høyre under "Last ned".

Dette jobber vi med nå

Ny Jord

  • Møter med grunneiere, landbrukskontoret og kommunene fortsetter når prosjektet har fått vedtatt bompengeproposisjon. 
  • Forhandlinger med grunneierne.
  • Engasjere entreprenør for fjerning av jord i veglinja.

Andre oppgaver

Bevilgningssituasjon og utbygging

Utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er anslått til å koste om lag 7,4 milliarder 2020-kroner. Ca. 64% av summen skal dekkes av statlige midler og resten finansieres med bompenger.

Starttidspunktet for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart, men i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023. 

Anleggsperioden vil vare fra 3 til 7 år, avhengig av hvordan strekningen deles inn i ulike entrepriser. «Ny jord» er planlagt gjennomført som egen entreprise i forkant av vegutbyggingen.

Prosessen for bompenger og proposisjon 

Våren 2021: Ås og Nordre Follo kommuner og Viken fylkeskommune behandler forslag til bompengeproposisjon.

Høsten 2021: KS2

Vinter 2021/2022: Bompengeproposisjonen vedtas i Stortinget.