For strekningen Retvet–Vinterbro gjennomføres grunnervervet med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Erstatningene inngår normalt, og tildeles vanligvis sammen med anleggsbevilgningen. I vel 95 % av tilfellene inngås det minnelig avtale av erstatningene. Erstatningene skal bygge på ekspropriasjonsrettslige regler. Der det ikke kommer til enighet, må det fattes vedtak om ekspropriasjon.

Divisjon Transport og Samfunn er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven § 50. Ekspropriasjonsvedtak gjennomføres ved skjønn ved domstolene.

Det er laget egne nettsider med informasjon for de grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv.

 

Grunnerververne

Har du øvrige spørsmål? Ta gjerne kontakt med en av grunnerververne på Retvet - Vinterbro:

Michelle Andersson
Tlf: 922 83 672
Epost:

Ann Heidi Ripnes
Tlf: 908 39 481
Epost:

Svein Ola Moum
Tlf: 988 00 230
Epost:

Nina Gilberg
Tlf: 99486678
Epost:  

Retvet-Vinterbro