• Utbedring av fv. 120 gjennom Tomter. Nytt fortau, ny gangvei, nye gangfelt, ny hent og bring-sone ved Tomter skole. Åpnet august 2018.
 • Oppgradering av Elvestad sentrum. Redusert hastighet på rv. 120 til 40 km/t, nye busslommer, grøntanlegg og nye krysningspunkter for fotgjengere. Åpnet august 2018.
 • Ny riksveg 115 fra Vamma til Ringnesdalen. Vegen ble åpnet for trafikk sommeren 2013.
 • Rundkjøring i krysset Eidsbergveien-Edwin Ruudsgate i Askim sentrum. Ferdigstilt september 2011. Det ble samtidig anlagt et mindre parkanlegg ved rundkjøringen, kalt Kittaparken.
 • Fra Spydeberg kirke til Solbakken er det bygd gang- og sykkelveg på 1320 meter. På strekningen er det også bygget ny bru over Kirkebekken. Ferdigstilt høsten 2009. 
 • Smedgata mellom Bergerkrysset og rundkjøringen ved Heggin. Ferdigstilt høsten 2008.
 • Fortau og gang- og sykkelveg fra Lihammeren til slusene i Ørje. Tiltaket ble ferdigstilt sommeren 2008 og består av 1430 meter fortau og ca. 200 meter gang- og sykkelveg.
 • Gang- og sykkelveg fra Ringvoll til Moløkka. Strekningen Ringvoll - Saksebøl sto ferdig sommeren 2007. Strekningen Saksebøl - Moløkka sto ferdig sommeren 2008.
 • Rundkjøring i krysset ved Industrigata og rv. 128 (gamle E18). Ferdigstilt 2006.
 • Rv. 115 Ringnesdalen - Askim sentrum. Ferdigstilt 2006.
 • Rundkjøring i Bergerkrysset i Mysen. Ferdigstilt 2006.  
 • Fortau fv. 691 Hærland produkter - Hærland skole. Ferdigstilt 2005. 
 • Gang- og sykkelveg fra Slitu til Morstong langs fv. 691 i Eidsberg. Ferdigstilt 2004. 
 • Trafikk- og miljøsikkerhetstiltak på rv. 122 Stasjonsgata i Spydeberg. Prosjektet strekker seg fra Nordmyrveien til jernbaneovergangen. Gata har fått en generell opprusting med bredere fortau og kantparkering i deler av gata. Det er plantet nye trær, slik at gata fortsatt er en allégate. Langs østsiden av Stasjonsgata er det satt opp gatebelysning i rabatten mellom gangfeltet og veien. Ferdigstilt 2004. 
 • Gangbru Dammenkrysset i Askim. Ferdigstilt 2002. 
 • Fotgjengerundergang Høgda i Spydeberg. Ferdigstilt 2002.