Følgende nærinfo blir levert i postkasser til berørte beboere i området mandag 19. desember.

Hva skal bygges?

Statens vegvesen starter i januar 2023 arbeidet med å breddeutvide eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau forbi Ferd stadion. Den nye løsningen, når den er ferdig, blir en 4 meter bred sykkelvei og et 2,5 meter bredt fortau. Det blir også etablert en grønn rabatt med høyt gjerde mot Ferd stadion.

Som del av prosjektet skal eksisterende gangbru over E18 forlenges og eksisterende klubbhus til Ferd stadion vil bli sanert og revet. Prosjektet vil gi et løft for både trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Bilde som viser området arbeidet med gang- og sykkelveien skal foregå i
Bildet viser området arbeidet skal foregå i, og markeringen i rødt viser hvor den nye løsningen skal etableres. Foto: Google Maps

Hvor lenge varer arbeidene?

Arbeidene vil foregå i perioden januar 2023 til høst 2023. Entreprenør vil starte med forberedende arbeider i begynnelsen av januar.

Forberedende arbeider er for eksempel inngjerding og etablering av anleggsområde, fjerning/kapping av trær, samt etablering av midlertidig parkeringsplass for Ferd stadion. Arbeidene vil i hovedsak pågå på dagtid i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 19.00, men avvik kan forekomme og må påregnes. Det er forskjellige tiltak som skal gjøres og disse må tilpasses værforhold og hva som er hensiktsmessig anleggsgjennomføring.

Noen arbeidsoperasjoner vil kreve at arbeider utføres på nattestid og i helg.

Informasjon om dette med dato og varighet vil bli sendt ut via SMS-varsling til nærmiljøet i god tid i forkant av disse arbeidene. Det vil også bli sendt ut SMS-varsling om det blir endringer eller arbeidsoperasjoner som nærmiljøet bør være obs på.

Hva betyr dette for fremkommelighet for trafikanter og nærmiljø?

Fremkommelighet for gående og syklende og hensyn til nærmiljøet vil bli ivaretatt så godt som mulig gjennom hele anleggsperioden, men et slikt anlegg vil føre til ulemper.  I en kort periode vil alternativ rute bli skiltet i forbindelse med bruarbeidet og tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvei, retning øst, når prosjektet har kommet så langt.

Noen arbeidsoperasjoner for dette prosjektet vil bli støyende. Bygdøyveien vil holdes så ryddig som mulig, men det må likevel påregnes mer uryddige omgivelser i anleggsperioden.

Entreprenøren som skal utføre arbeidene på vegne av Statens vegvesen er Østlandske Vei og Betong AS.

Statens vegvesen og entreprenør jobber nå sammen for å avklare hvordan prosjektet skal gjennomføres. Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om anleggsgjennomføringen.

Spørsmål eller mer informasjon?

Det er opprettet en egen side på vegvesen.no om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18skoyenbygdoy/

Om du har spørsmål knyttet til prosjektet kan du sende e-post til byggeleder Silvia Krogh i Statens vegvesen: 

Aktuelt for fylke(r): Oslo