Målene for transportsystemet i Vestkorridoren er utformet med bakgrunn i de nasjonale målene i Nasjonal transportplan (NTP) og hensynet til de primære interessentene.

E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går. Vi legger til rette for et funksjonelt vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker til Asker og muligheter for by- og stedsutvikling. Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.

Det er formulert krav til transportsystemet avledet av prosjektutløsende behov og samfunnsmål;

  1. Fri fram kommelighet for buss i E18-korridoren med tverrforbindelser, også i rushtid
  2. Økt transportkapasitet på vegnettet i Vestkorridoren sammenlignet med referansekonseptet (”0-alternativet”) – målt som kapasitet for persontransport.
  3. Tunneler må kunne tømmes raskt ved ulykker, spesielt ved brann.
  4. Færre drepte og hardt skadde.
  5. Færre bosatte i områder med luftforurensning over nasjonale mål og støy over 65 dB, dvs. i rød sone i støykartlegging.
  6. Universell utforming

 

 

Bakgrunn