Bygging av sykkelbru skal starte i 2025, og det er nødvendig med en reguleringsendring nå for å kunne realisere denne.

Endring av reguleringsplan for E18 Korridoren Lysaker – Ramstadsletta, ved Teleplan, planID E22014012 i Bærum kommune.

Områdereguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 8.9.2017. Statens vegvesen varsler med dette oppstart av arbeid med endring av deler av områdereguleringsplan for «E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta - Fornebukrysset», planID 2014012.

Beskrivelse av endringene

Hensikten med endringene er å legge til rette for bygging av sykkelveg på bru over Fornebukrysset. Endringen er nødvendig da løsning for sykkelbru i gjeldende plan forutsetter omlegging av adkomst til næringseiendommene i Fornebuveien 1-13 og ombygging av Fornebukrysset. Bygging av sykkelbru skal starte i 2025, og det er nødvendig med en reguleringsendring nå for å kunne realisere denne.

Stortingsvedtaket av 19. juni 2020 kuttet finansiering av sørsiden av Fornebukrysset. Senere har ombygging av sørsiden av Fornebukrysset, samt omlegging av Fornebuveien  vært forutsatt finansiert av et privat prosjekt som ønsket å frigjøre byggeareal for utvikling. Prosjektet og Statens vegvesen har ikke kommet til enighet, og løsningen som ligger i gjeldende reguleringer er ikke lenger realiserbar.

I reguleringsendringen må sykkelbrua flyttes litt sørover. Sykkelvegen får samme bredde og standard som i gjeldende plan. Adkomstvegen til næringsbyggene i Fornebuveien 1-13 reguleres tilbake i dagens trasé. Sykkelvegen lander på terreng før den krysser denne. Det reguleres også kobling med sykkelveg mot Fornebu. Byggeareal nord for sykkelbrua fjernes. Her er det ikke byggbart areal uten ombygging av veger.

Sør for sykkelbrua stilles det krav om detaljregulering før utbygging, der forhold som utnyttelse, høyder, plassering og utforming fastsettes ved senere detaljregulering. I tillegg tas det med areal i plankartet for å sikre midlertidig anleggsområde for bygging av sykkelbru og sykkelveg.

Tiltakene/endringene omfatter i hovedsak:

  • Justert plassering av sykkelveg med tilhørende konstruksjoner. Sykkelvegen vil som følge av endringen lande på terreng før den krysser Fornebuveien.
  • Regulering av dagens situasjon nord for sykkelbru.
  • Byggeformål knyttet til utvidelse av Teleplanlokket gis plankrav før gjennomføring.

Figuren på viser avgrensningen av planområdet. Vedlagt varselet er også skisse til plankart.

Kart over planområde.
Kart over planområde. Illustrasjon: Statens vegvesen

Nærmere informasjon om planendringen er tilgjengelig på hjemmesiden til Bærum kommune https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/planarbeid-og-kunngjoringer/

Planprosess

Oppstartsmøte om planendringen ble gjennomført 25. juni 2024. For å lese mer om saken (ArkivsakID 24/12080): https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020117454&

Aktuelt regelverk

Varslingen av planoppstart og planendring er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 3-7.

Har du innspill til endringsforslaget?

Grunneiere og leietakere/festere som blir direkte berørt av endringen blir varslet med brev. I tillegg varsles nærliggende naboer, velforeninger, relevante organisasjoner og offentlige etater. Ved større sameier er varselet sendt til forretningsfører med styreleder som mottaker, og det bes om at styret videresender varslingen til seksjonseierne og samordner en uttalelse.

Dersom du har merknader til varsel om oppstart av reguleringsendring, kan du sende disse som e-post eller brev til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Utbygging, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.  Merknad merkes med: Endring av reguleringsplan E18-korridoren – Fornebukrysset.

Frist for å sende merknad er 30. august 2024.  Det er tatt hensyn til ferie i denne fristen.

Alle innspill og merknader vi mottar vil bli behandlet/kommentert og vil bli vedlagt plansaken når den sendes inn til Bærum kommune for saksbehandling.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte:

Eivind Lindseth Thorvaldsen, eivind.lindseth@vegvesen.no, telefon 412 60 213, eller

Åse Marit R. Flesseberg, asemr.flesseberg@asplanviak.no, telefon 928 18 062.