Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet har startet arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for nye E39 Bolsønes-Kviltorp. Strekningen er en del av Bypakke Molde.

Arbeidet med reguleringsplanen tar utgangspunkt i planprogrammet for E39 Bolsønes-Kviltorp, som ble fastsatt av Molde kommunestyre i mai.

Planprogrammet ble fastsatt med følgende tilleggspunkt:

  1. Molde kommune forutsetter at tiltakshaver tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, og at planen vektlegger byutviklingen i Molde øst like tungt som trafikkavviklingen.
  2. Det utredes en redusert utbygging på strekningen mellom Bolsønes og Årø med tiltak som ombygging av lyskryss til rundkjøringer, over- og underganger, prioritering av kollektivtrafikken med for eksempel filterfelt og støyskjerming.
  3. Det skal gjennomføres en grundig trafikkanalyse som følge av at sykehuset flyttes til Hjelset fordi trafikkfordelingen fra øst om morgenen da kan endre seg.
  4. E39 mellom Fuglset og Lubbenes bør i hovedsak utvides på nordsiden slik at trerekka/alleen på strekningen kan bevares for fremtiden.
  5. For en best mulig måloppnåelse av planprogrammets effektmål 4 ber Molde kommunestyre om at tiltakshaver utreder flere alternative løsninger for dette. Et miljølokk på strekningen mellom Tøndergård til Lubbenes skal utredes.
  6. Hovedutvalg TPNM orienteres jevnlig om prosjektets fremdrift og videre utvikling.
  7. Molde kommunestyre mener at 4-feltsveg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. På kort sikt kan lyskryss effektiviseres, og rundkjøringer kan eventuelt erstatte dem. Dersom trafikkøkningen en gang i fremtiden blir så stor at vegen må utvides, kan man ta opp igjen ideen om å bygge tunnel fra Bolsønes til Lergrovik.

Både saksprotokollen og planprogrammet kan lastes ned fra denne siden, se under «Last ned».

Skal vurdere andre alternativer for kollektivtransporten

Prosjektleder Halgeir Brudeseth sier at Statens vegvesen vil kvittere ut alle de syv punktene i den videre planprosessen.

- Trafikkmengdene på strekningen er høye nok i dag til at det i utgangspunktet vil stilles krav om firefelts veg. Men i og med at kommunestyret har vedtatt at dette ikke er ønskelig, vil vi også utrede et alternativ der kollektivtrafikken blir prioritert uten et sammenhengende kollektiv- og sambruksfelt, sier han.

Utredningen vil vise hvilke muligheter man har for å prioritere buss og hvilke av tiltakene som kan gi god effekt på denne delen av E39 øst for Molde sentrum.

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal