Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har oversendt planforslag for ny E39 Lyngdal vest–Ålgård til Samferdselsdepartementet (SD). Vi ber om å legge alle utredede korridorer på høring.

Korridorene A1 i Agder, og R1 i Rogaland med variantene V2b, V3a og V4a, er det beste utgangspunkt for videre regulering.

Statens vegvesen har på oppdrag fra SD utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet . Statens vegvesen Region sør har hatt ansvaret for det praktiske planarbeidet.

Forslag til kommunedelplan med vedlegg

Fremtidsrettet ny E39 med god trafikksikkerhet og god framkommelighet

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger. Planforslag for alle seks kombinasjoner av korridorer anbefales lagt ut på høring etter godkjenning i KMD. Nye Veier AS får ansvar for videre regulering og bygging når korridoren er vedtatt.

kart med alle korridorer og anbefaling NY E39
E39 Lyngdal vest–Ålgård. Illustrasjon

Anbefalt korridor A1-R1

Ny E39 langs korridor A1-R1 vil gi en trafikksikker, rask og framtidsrettet stamveg mellom Kristiansand og Stavanger, og gir et godt grunnlag for utvikling av bo- og arbeidsmarkeder, samt næringsutvikling i nedslagsfeltet til vegen.

Anbefalt korridor A1-R1 med tilhørende tilførselsveger og sideanlegg har god måloppnåelse og gir et godt helhetlig vegnett. Av de utredede korridorene har A1-R1 best samfunnsøkonomisk nytte og samlet sett minst negative miljøvirkninger.

På tre korte delstrekninger langs R1 er det to varianter. De anbefalte variantene går sør for Teksevatn i Lund (V2b), nær Vikeså i Bjerkreim (V3a), og gjennom Søylandsdalen i Gjesdal (V4a).

Fraråder ikke R2

Statens vegvesen har valgt å ikke fraråde korridor R2 i Rogaland fordi den har noen positive lokale virkninger for Dalane/Eigersundsområdet som kan bidra til å løfte denne i forhold til R1. SVV ønsker å få belyst disse virkningene gjennom en høring.

Fraråder A2, R3 og ikke anbefalte varianter

Statens vegvesen har valgt å fraråde A2 i Agder og R3 (med V1a og V1b) i Rogaland som i samlet vurdering er de dårligste korridorene. Øvrige varianter på R1 (V2a, V3b og V4b) er rangert dårligere enn de som inngår i anbefalingen, og frarådes.

Høringsperioden

KMD er vedtaksmyndighet med ansvar for å godkjenne plandokumentene for høring og sette høringsfrist. I høringsfasen vil det bli en rekke åpne informasjonsmøter der Statens vegvesen vil presentere kommunedelplanen og svare på spørsmål. Nye Veier AS vil også delta. Møtene vil annonseres i god tid i lokalaviser, her på prosjektets nettside og på Facebook.

 

Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder